Bezdomnosc

"ROZWIĄZANIE PROBLEMU BEZDOMNOŚCI JEST MOŻLIWE"

Ostatnie posty

15 i 16 marca w Bydgoszczy odbyliśmy Zebranie Walne Federacji. Wybrano nowe władze na kadencję 2019-2022, w tym Zarząd w składzie:
Maria Demidowicz (TPBA Zabrze) - skarbnik
Paweł Korliński (Monar) - członek
Marek Popielecki (Liber) - członek
Kazimierz Słobodzian (Agape) - wiceprezes
Lidia Węsierska-Chyc (Barka) - członek
Jakub Wilczek (TPBA Zabrze) - prezes
Beata Zielińska (Inkubator Społeczny) - wiceprezes

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:
ks. Stanisław Słowik (Caritas Kielce) - przewodniczący
Tomasz Zgliński (PFWB) - wiceprzewodniczący
Elżbieta Ferenc (Adullam) - członek

Ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2018 (wkrótce będzie dostępne na stronie www Federacji) i uzyskał jednogłośnie absolutorium. Ponadto, Walne Zebranie przyjęło w poczet członków Stowarzyszenie Liber. Rozmawialiśmy także o rozwoju Federacji w kontekście realizowanych i składanych projektów, jak również o sprawach bieżących - głównie w obszarze współpracy NGO z gminami oraz o finansowaniu placówek dla osób bezdomnych.

Dziękujemy Fundacji Inkubator Społeczny za zorganizowanie spotkania!

 

Pobierz:

 

Federacja w październiku ubiegłego roku wystąpiła do Premiera RP o ustanowienie przy Radzie Ministrów organu koordynującego działania Państwa w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności. Argumentowaliśmy, iż rozwiązywanie problemu bezdomności wykracza znacznie poza kompetencje resortu polityki społecznej i jest przedmiotem prac resortów spraw wewnętrznych, zdrowia, sprawiedliwości oraz inwestycji i rozwoju, zaś brak skoordynowania działań w tym zakresie oraz dokumentu strategicznego wskazującego kierunki polityki państwa wobec problemu bezdomności przynosi znaczne bariery w rozwiązywaniu problemów osób bezdomnych oraz w działalności organizacji pomagających osobom bezdomnym.

Pismo nasze zostało przekierowane z KPRM do MRPiPS z prośbą o „udzielenie odpowiedzi zainteresowanym, ewentualnie w porozumieniu z innymi organami”. W związku z powyższym MRPiPS przystąpiło do analizy sytuacji w porozumieniu z ww. resortami. W skierowanym niedawno do Federacji piśmie, Ministerstwo stwierdza iż „z odpowiedzi przekazanych przez wskazane resorty wynika, iż obszar ich działalności na rzecz poprawy sytuacji osób w kryzysie bezdomności jest znaczny” i taka odpowiedź została przekazana przez Ministerstwo do KPRM.

Niestety, w tym samym piśmie Ministerstwo informuje nas, że KPRM odpowiedział prosząc MRPiPS o „podejmowanie działań w ramach posiadanych kompetencji, w razie potrzeby we współpracy w trybie roboczym z innymi właściwymi resortami, w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności”. Oznacza to pozostawienie w tym obszarze szkodliwego status quo.

Federacja mimo to będzie podejmować dalsze działania promujące ideę utworzenia międzyresortowej polityki państwa na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności.

 

Publikujemy trzy nowe stanowiska Federacji:

  • Apel do Premiera RP o koordynację działań w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności w Polsce (pobierz)
  • Prośbę do Ministra Inwestycji i Rozwoju o dopuszczenie organizacji bez statusu OPP do korzystania z Funduszu Dopłat BGK (pobierz)
  • Prośbę do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zwiększenie środków na program "Pokonać bezdomność" w roku 2019 i kolejnych (pobierz)

 

Federacja wystąpiła do minister Elżbiety Bojanowskiej z wnioskami dot. realizacji Programu „Pokonać bezdomność” w latach 2019-2020, w szczególności dot. utrzymania dodatkowej alokacji finansowej na standaryzację placówek dla osób bezdomnych oraz ułatwień w dostępie do tych środków.

Pobierz pismo

 

Wczoraj w Kielcach zakończyliśmy cykl Konferencji Regionalnych "Pokonać bezdomność”, które okazały się dużym sukcesem – w konferencjach uczestniczyło łącznie ponad 500 osób, zaprezentowaliśmy 32 różnorodne dobre praktyki w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności, zaistnieliśmy z problematyką bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego w wielu mediach regionalnych.

Federacja pragnie gorąco podziękować za pracę i zaangażowanie naszych prelegentów z organizacji pozarządowych i ośrodków pomocy społecznej, a także z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i urzędów wojewódzkich. Równie gorące podziękowania pragniemy złożyć na ręce wszystkich uczestników konferencji, organizatorów lokalnych (w tym nieocenionych wolontariuszy) oraz wszystkich osób i instytucji, dzięki którym konferencje mogły się odbyć.

Podsumowanie cyklu konferencji odbędzie się 29 listopada w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - wszystkie 32 instytucje i organizacje, których dobre praktyki zostały wytypowane przez urzędy wojewódzkie, otrzymają listy gratulacyjne z rąk Minister Elżbiety Rafalskiej, zaś 6 najlepszych dobrych praktyk zostanie nagrodzonych nagrodami rzeczowymi. Jednocześnie, na spotkaniu w Ministerstwie, zaprezentujemy publikację zawierającą szczegółowe opisy wszystkich 32 dobrych praktyk. Będzie ona oczywiście dostępna również w wersji elektronicznej na naszej stronie.

Jeszcze raz dziękujemy i przypominamy o możliwości nawiązania współpracy z Federacją

Wszystkie prezentacje z konferencji dostępne są na naszej stronie

 

Dziękujemy!