Bezdomnosc

"ROZWIĄZANIE PROBLEMU BEZDOMNOŚCI JEST MOŻLIWE"


Warning: Parameter 2 to modChrome_block() expected to be a reference, value given in /templates/dd_appledesign_75/html/modules.php on line 45

Warning: Parameter 3 to modChrome_block() expected to be a reference, value given in /templates/dd_appledesign_75/html/modules.php on line 45

Ostatnie posty

W nawiązaniu do opublikowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej apelu z dn. 21.10.2016 r. (zobacz), w którym Minister Rafalska w reakcji na tragiczne wydarzenia w Zgierzu i Wolicy wzywa władze samorządowe do kontrolowania sytuacji osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i w podeszłym wieku przebywających w różnego rodzaju placówkach, w tym w placówkach dla bezdomnych, jak również w związku z wieloma niejasnościami interpretacyjnymi dotyczącymi art. 48a ust. 5 znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej, mówiącego, że w placówkach dla osób bezdomnych mogą przebywać mogą przebywać wyłącznie osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce, Federacja wystosowała do Minister Rafalskiej stanowisko z zapytaniem dot. następujących kwestii:

1. zdefiniowania pojęcia „zdolności do samoobsługi”,

2. określenia listy przypadków, w których stan zdrowia osoby bezdomnej zagraża zdrowiu i życiu innych osób, sposobów i osób właściwych do oceny tego stanu oraz placówek właściwych do pomocy osobom, u których stwierdzono taki stan,

3. poprawy dostępu osób bezdomnych niezdolnych do samoobsługi do domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych.

 

Pobierz stanowisko

 

W związku z zaplanowaną na 18-19 maja 2017 roku konferencją FEANTSA w Gdańsku, zapraszamy do składania propozycji wystąpień warsztatowych. Tradycyjnie, konferencja składa się z wystąpień plenarnych, po których następuje kilka rund warsztatów na różnorodne tematy związane z obszarami, w których prowadzone są prace FEANTSA (zdrowie, młodzież, migracje, zatrudnienie, mieszkalnictwo, prawa człowieka, fundusze, niepełnosprawność, partycypacja, włączenie cyfrowe). Załączony formularz pozwala zgłosić propozycję wystąpienia warsztatowego. Gorąco zapraszamy do zaangażowania się w największe wydarzenie dotyczące bezdomności w Europie w 2017 roku!

 

Pobierz formularz 

 

 

W dziale Dokumenty dodaliśmy nowe linki do stron projektów prowadzonych przez FEANTSA - Europejskiego Obserwatorium Bezdomności, Housing First Guide Europe, HABITACT (po polsku!) oraz do bazy publikacji. Zapraszamy do lektury.

 

Pod tym hasłem 5 października w Słupsku spotkali się lokalni specjaliści w zakresie polityki społecznej (w tym przedstawiciel Federacji) z przedstawicielami Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z Flesenburga w Niemczech. Podczas całodniowego seminarium poruszano kwestie opieki instytucjonalnej nad seniorami oraz porównano modele pomocowe Polski i Niemiec. Falco Schneider, doradca przedsiębiorstw społecznych z Lipska dokonał analizy porównawczej sytuacji w tym obszarze.

Szerzej o niemieckim modelu pomocy instytucjonalnej na przykładzie działalności Diako Flensburg opowiedział Klaus Druckler, dyrektor zarządzający działem pomocy dla seniorów Diako.  O aktualnych możliwościach finansowania noclegowni, schronisk oraz mieszkań chronionych w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego opowiedział Bogusław Białowąs.

Tego typu lokalne spotkania służą poprawie jakościowej obszaru polityki społecznej, zaś nawiązywanie współpracy z partnerami zagranicznymi pozwala na szersze spojrzenie i wzajemną analizę podejmowanych dotychczas działań oraz daje perspektywę dalszej owocnej współpracy.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia oceny kosztów dostosowania standardów placówek noclegowych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Urzędów Wojewódzkich rozesłało do gmin instrukcje dotyczące jednorazowego sprawozdania o wysokości ww. kosztów. Wraz z instrukcją rozesłano również aktualną wersję rozporządzenia ws. standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (po konsultacjach publicznych). Dokumenty te (wraz z pismem Wojewody Śląskiego dotyczącym sposobu przeprowadzenia badania oraz samego rozporządzenia) zamieszczamy poniżej:

- pismo Wojewody

- rozporządzenie

- załącznik ze standardami placówek

- instrukcja do sprawozdania

- objaśnienia

 

Dodatkowo prezentujemy także sporządzone przez Federację zestawienie zmian w rozporządzeniu (w stosunku do wersji przedstawionej przez MRPiPS w lipcu br. do konsultacji).

 

WAŻNE

 

Federacja zwraca się do wszystkich podmiotów prowadzących placówki dla osób bezdomnych z gorącą prośbą o:

 

- Zapoznanie się z aktualną wersją standardów i zgłaszanie wszelkich uwag na adres Federacji. Państwa uwagi są dla nas niezwykle istotne – mimo zakończenia konsultacji publicznych przez MRPiPS, Federacja planuje dalsze prace związane z monitoringiem wdrażania standardów, o czym będziemy informować na bieżąco. W miarę możliwości będziemy starać się aby pojawiające się problemy i postulaty usługodawców zostały uwzględnione w treści rozporządzenia przed ostatecznym terminem wdrożenia standardów, tj. 5 września 2018 r.

- Zwrócenie uwagi czy gmina, w której znajduje się Państwa placówka wystąpiła do Państwa placówki o udostępnienie informacji do opisywanego sprawozdania. Jeśli tak się nie stało, prosimy o pilną interwencję w gminie (czas na zrealizowanie sprawozdania jest niezwykle krótki – zaledwie kilka dni).

- Zgłaszanie na adres adres Federacji przypadków odmowy współpracy ze strony gmin.

- Podawanie w badaniu rzetelnie wyliczonych kosztów opartych o prezentowaną nową wersję standardów.

- Występowanie do gmin o uwzględnienie w sprawozdaniu kosztów odtworzenia likwidowanych miejsc noclegowych dla osób bezdomnych w przypadku, jeśli Państwa placówka musi zostać zmniejszona ze względu na wdrożenie standardów.

 

Niezwykle istotnym jest, aby ze strony usługodawców sprawozdanie zostało przeprowadzone rzetelnie, dzięki czemu strona rządowa pozna faktyczne koszty wdrażanych regulacji.

 

Dziękujemy za współpracę.