Bezdomnosc

"ROZWIĄZANIE PROBLEMU BEZDOMNOŚCI JEST MOŻLIWE"

Ostatnie posty

11 maja 2016 roku w siedzibie Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej w Warszawie odbyło się Walne Zebranie członków Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności.

To już trzecie takie spotkanie w 3-letniej historii Federacji, jednak jak dotąd najważniejsze z uwagi na to, że w końcu, po długich zmaganiach z KRS, zostaliśmy zarejestrowani i tym samym jesteśmy wreszcie pełnoprawnym związkiem stowarzyszeń. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele dziesięciu z dwunastu  organizacji członkowskich. Wybrano Zarząd w składzie: Jakub Wilczek – Prezes, Kazimierz Słobodzian – Wiceprezes, oraz członkowie: Paweł Pawlak, Marek Popielecki, Marcin Tylman i Lidia Węsierska-Chyc.

Wybrano również trzyosobową Komisję Rewizyjną: Stanisław Słowik – Przewodniczący, Anna Machalica-Pułtorak i Karolina Weiner. W trakcie spotkania, poza licznymi kwestiami formalnymi, rozmawiano także o kierunkach działalności i dotychczasowych osiągnięciach, rekrutacji nowych organizacji członkowskich oraz o planowanej na jesień dużej konferencji poświęconej bezdomności w aspekcie wchodzącej w tym czasie życie znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej.

kilka zdjęć tutaj : GALERIA

28 stycznia w Warszawie, przed Komisją Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP odbyło się sprawozdanie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z realizacji zapisów ustawy o pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności. Najważniejsza informacja, to deklaracja MRPiPS o podjęciu prac nad Rozporządzeniem w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych, które mają umożliwić dofinansowanie inwestycji dostosowujących placówki dla osób bezdomnych do standardów z Funduszu Dopłat BGK. 

Zobacz:

Zapis video spotkania 

Treść informacji MRPiPS 

Wkrótce przedstawimy notatkę z podsumowaniem przebiegu spotkania.

 

W związku z poruszoną na spotkaniu kwestią potencjalnego zagrożenia funkcjonowania ogrzewalni i noclegowni wskutek zmian ustawowych przyjętych latem 2015 r., prosimy osoby zaangażowane w prowadzenie tego typu placówek o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety - otwórz ankietę

 

 

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapraszają na debatę pt. "Zniesienie obowiązku meldunkowego, a finansowanie usług dla osób bezdomnych", która odbędzie się w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 30 listopada 2015 r. Debata została objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zapraszamy serdecznie do udziału oraz uprzejmie prosimy o przekazanie zaproszenia osobom potencjalnie zainteresowanym udziałem. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o przesyłanie zgłoszeń imiennych do dnia 25 listopada (środa) na adres email podany w zaproszeniu.

Zaproszenie i agenda debaty - pobierz

W dniu 30 listopada, w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyła się debata „Zniesienie obowiązku meldunkowego, a finansowanie usług dla osób bezdomnych” pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.  W debacie zaprezentowano stanowiska związane z wpływem przepisów dotyczących zameldowania (i ewentualnych zmian tychże przepisów) na zapewnienie finansowania usług dla osób bezdomnych – poruszano przede wszystkim temat funkcjonowania przepisów art. 101 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej w przypadku zniesienia obowiązku meldunkowego, a także całą gamę innych tematów związanych z zameldowaniami i pomocą osobom bezdomnym, m.in. kwestię dostępu do mieszkań socjalnych, dostępu do placówek interwencyjnego schronienia w świetle zmian w ustawie o pomocy społecznej przyjętych w dniu 5 sierpnia br., problemów związanych z nowym wzorem dowodów osobistych, czy zlecania usług świadczonych osobom bezdomnym w formie przetargu nieuwzględniającego kryterium odległości od gminy zlecającej wykonanie usług. Debatę poprzedziły krótkie stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, organizacji pozarządowych oraz gmin. Choć ze względu na brak jednoznacznej informacji o dalszym kierunku prac nad obowiązkiem meldunkowym nie udało się wypracować wspólnego stanowiska, w dyskusji podniesiono wiele kwestii wymagających uwzględnienia zarówno w przypadku podjęcia dalszych prac, jak i w sytuacji ich zaniechania. Liczymy na to, że odpowiednie organy administracji rządowej zechcą wziąć pod uwagę wnioski płynące z debaty, które niebawem opublikujemy.

PROTOKÓŁ

GALERIA

25 października w grudziądzkim teatrze odbył się wernisaż wystawy fotografa Krzysztofa „Wezyra” Wesołowskiego zatytułowany „Samotność...Szczęście?” .

Tematem prac Wesołowskiego jest bezdomność , z którą autor miał kontakt pracując przez półtora roku w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy w Nowem jako asystent osoby bezdomnej w ramach pilotażu Gminny Standard Wychodzenia  z Bezdomności. Jak się wydaje szczególna więź łącząca Wesołowskiego z osobami wychodzącymi z problemu bezdomności zaowocowała nie tylko jakościową poprawą sytuacji tych osób, ale również rozwojem twórczego talentu artysty fotografa.

Prace Wesołowskiego maja charakter symboliczny, gdyż ukazują problem osób bezdomnych, niosą jednak nadzieję pozytywnej zmiany. Na uwagę zasługuje fakt , że szczególnymi gośćmi wystawy byli bohaterowie prac Wezyra.

fot. Tomasz Szczepański

Galeria