Bezdomnosc

Ostatnie posty

Artykuły

Jakub
Opublikowano: czwartek, 18, kwiecień 2019 09:14

Czas rozwiązać problem bezdomności w Europie!
Powiedz: #WspieramOsobyBezdomne

 

Szanowni Kandydaci i Kandydatki do Parlamentu Europejskiego,

 

Według szacunków FEANTSA i Fundacji Abbé Pierre, każdej nocy w Unii Europejskiej co najmniej 700.000 osób bezdomnych pozbawionych jest własnego dachu nad głową. To aż o 70% więcej niż jeszcze 10 lat temu. Nowy Parlament Europejski może odegrać kluczową rolę w rozwiązaniu problemu bezdomności w Europie. Państwo, jako przyszli Europosłowie, możecie w tym ogromnie pomóc, dlatego właśnie zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie.

 

W jaki sposób Europosłowie mogą walczyć z bezdomnością w UE?

Możecie Państwo pomóc rozwiązać problem bezdomności w UE składając deklarację, iż wykonując mandat Europosła, będziecie Państwo wspierać osoby bezdomne!

Oto jak można tego dokonać:

  • Składając internetową deklarację #WspieramOsobyBezdomne / #StandUpForHomelessPeople (złożenie deklaracji nie powoduje powstania żadnych zobowiązań finansowych)
  • Upowszechniając swoją deklarację wspierania osób bezdomnych poprzez udostępnienie w mediach społecznościowych zdjęcia lub materiału video z poniższym posterem wydrukowanym w formacie A4. Prosimy nie zapomnieć oznaczyć w postach FEANTSA (Facebook i Twitter: @FEANTSA) oraz polskiej Federacji organizacji pomagających osobom bezdomnym (Facebook: @OFRPB, Twitter: @Bezdomnosc_PL). Prosimy także o użycie następujących hashtagów:

#WspieramOsobyBezdomne   #StandUpForHomelessPeople   #BeFairEU

Złóż deklarację internetową (strona www FEANTSA)   

Poster do udostępnienia w mediach społecznościowych (PDF)

 

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ INTERNETOWĄ 

 

Jak można zaangażować się bardziej?

Proponujemy 5 możliwości zaangażowania się Europarlamentarzystów w pomoc osobom bezdomnym w Europie. Prosimy o skorzystanie z jednego, kilku lub wszystkich!

 

O kampanii:

Kampanią #WspieramOsobyBezdomne (#StandUpForHomelessPeople) chcemy zwiększać świadomość potrzeby tworzenia nowych i lepszych polityk mieszkaniowych, jak również pełniejszej implementacji istniejących narzędzi w tym zakresie. Chcemy zachęcić Parlament Europejski do przeciwdziałania zjawisku bezdomności w Europie. Chcemy, aby rozwiązanie problemu bezdomności stało się priorytetem dla Unii Europejskiej. W Europie XXI wieku nie ma miejsca na bezdomność!

 

Kim jesteśmy?

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności jest polskim związkiem stowarzyszeń działających w obszarze przeciwdziałania zjawisku bezdomności. Celem Federacji jest zapobieganie i łagodzenie skutków ubóstwa i wykluczenia społecznego osób zagrożonych bezdomnością i doświadczających bezdomności poprzez stymulowanie i wspieranie współpracy wszystkich środowisk zaangażowanych w pomoc osobom bezdomnym w Polsce oraz wpływanie na politykę społeczną w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności.

Jesteśmy także częścią sieci europejskiej FEANTSA (Europejska Federacja Organizacji Krajowych Pracujących z Osobami Bezdomnymi), z którą współpracujemy przy realizacji niniejszej kampanii.

 

Zachęcamy do skontaktowania się z nami w przypadku jakichkolwiek wątpliwości. Dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie! 

  

   

Pobierz PDF

 

Jakub
Opublikowano: czwartek, 28, marzec 2019 10:31

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością informujemy, że w roku 2019 Federacja będzie kontynuować projekt „Pokonać bezdomność” polegający na promowaniu i upowszechnianiu dobrych praktyk z zakresu rozwiązywania problemu bezdomności. W tym roku zorganizujemy prezentacje dobrych praktyk i poświęcone im debaty w aż 12 miastach – Białymstoku, Częstochowie, Gdańsku, Gorzowie Wlkp., Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu, i Wrocławiu. Podobnie jak w zeszłym roku, opisy dobrych praktyk (a także wnioski z debat) zostaną wydane w formie publikacji.

Szukamy dobrych praktyk w trzech obszarach:

  • STREETWORKING I PRACA W ŚRODOWISKU (OUTREACH)
  • ROZWIĄZANIA MIESZKANIOWE W PRZECIWDZIAŁANIU BEZDOMNOŚCI
  • WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM

Jeśli chcieliby Państwo zaprezentować swoje dokonania, które mogłyby zostać przyjęte w innych miastach, chcieliby Państwo podjąć debatę mającą na celu poprawę systemu pomocy osobom bezdomnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Wypełniony formularz prosimy odesłać do 7 kwietnia br. (na adres email podany w formularzu) W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości chętnie udzielimy wyjaśnień – mailowo (ten sam adres) lub telefonicznie: 600 350 002.

W przypadku wyboru Państwa dobrej praktyki, będziemy oczekiwać od Państwa opisu dobrej praktyki (ok. 5 stron opisu) oraz udziału w jednej debacie w charakterze prelegenta (20-minutowa prezentacja powerpoint). Dla autorów/prelegentów przewidujemy symboliczne honorarium oraz zwrot kosztów dojazdu na debatę.

Zapraszamy do udziału zarówno organizacje pozarządowe, jak i samorządy (ośrodki pomocy społecznej). Organizacje i samorządy, które brały udział w zeszłorocznej edycji projektu prosimy o niezgłaszanie ponownie tych samych dobrych praktyk (można natomiast zgłaszać opis dotyczący np. wybranego aspektu działalności, innego niż opisany w 2018 r.)

Będzie nam niezmiernie miło poznać Państwa działalność i wypromować ją w skali całego kraju!

Formularz zgłoszeniowy: (pobierz)

 

Jakub
Opublikowano: poniedziałek, 18, marzec 2019 13:40

15 i 16 marca w Bydgoszczy odbyliśmy Zebranie Walne Federacji. Wybrano nowe władze na kadencję 2019-2022, w tym Zarząd w składzie:
Maria Demidowicz (TPBA Zabrze) - skarbnik
Paweł Korliński (Monar) - członek
Marek Popielecki (Liber) - członek
Kazimierz Słobodzian (Agape) - wiceprezes
Lidia Węsierska-Chyc (Barka) - członek
Jakub Wilczek (TPBA Zabrze) - prezes
Beata Zielińska (Inkubator Społeczny) - wiceprezes

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:
ks. Stanisław Słowik (Caritas Kielce) - przewodniczący
Tomasz Zgliński (PFWB) - wiceprzewodniczący
Elżbieta Ferenc (Adullam) - członek

Ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2018 (wkrótce będzie dostępne na stronie www Federacji) i uzyskał jednogłośnie absolutorium. Ponadto, Walne Zebranie przyjęło w poczet członków Stowarzyszenie Liber. Rozmawialiśmy także o rozwoju Federacji w kontekście realizowanych i składanych projektów, jak również o sprawach bieżących - głównie w obszarze współpracy NGO z gminami oraz o finansowaniu placówek dla osób bezdomnych.

Dziękujemy Fundacji Inkubator Społeczny za zorganizowanie spotkania!

 

Pobierz:

 

Jakub
Opublikowano: wtorek, 26, marzec 2019 11:45

FEANTSA i Fundacja Abbé Pierre opublikowały "4th Overview of Housing Exclusion in Europe" (Czwarty Przegląd Wykluczenia Mieszkaniowego w Europie). W tym roku jednym z czterech krajów poddanych szczegółowej analizie rynku mieszkaniowego i zjawiska bezdomności jest Polska. 

Niezwykle niepokojącym faktem jest, iż wg raportu łączna liczba osób bezdomnych w Europie szacowana jest na ok. 700 tys., co oznacza wzrost o 70% w porównaniu z rokiem 2009. Niewielkim pocieszeniem jest tu fakt, iż wg polskich statystyk, obszar bezdomności w naszym kraju wolno, acz systematycznie się zmniejsza (spadek o 9% pomiędzy 2017 a 2019 r.) - w Polsce największym problemem staje się wydłużanie się epizodów bezdomności. Osoby doświadczające bezdomności dłużej niż 5 lat stanowiły w 2013 r. 43%, w 2017 - 49%, zaś obecnie już 55% populacji osób bezdomnych. Warto także zauważyć kolejny wzrost w najstarszej grupie wiekowej osób bezdomnych (pow. 60 lat) - 22% w 2013, 29% w 2017, 33% obecnie.

Pobierz:

 

Jakub
Opublikowano: wtorek, 05, marzec 2019 14:12

Federacja w październiku ubiegłego roku wystąpiła do Premiera RP o ustanowienie przy Radzie Ministrów organu koordynującego działania Państwa w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności. Argumentowaliśmy, iż rozwiązywanie problemu bezdomności wykracza znacznie poza kompetencje resortu polityki społecznej i jest przedmiotem prac resortów spraw wewnętrznych, zdrowia, sprawiedliwości oraz inwestycji i rozwoju, zaś brak skoordynowania działań w tym zakresie oraz dokumentu strategicznego wskazującego kierunki polityki państwa wobec problemu bezdomności przynosi znaczne bariery w rozwiązywaniu problemów osób bezdomnych oraz w działalności organizacji pomagających osobom bezdomnym.

Pismo nasze zostało przekierowane z KPRM do MRPiPS z prośbą o „udzielenie odpowiedzi zainteresowanym, ewentualnie w porozumieniu z innymi organami”. W związku z powyższym MRPiPS przystąpiło do analizy sytuacji w porozumieniu z ww. resortami. W skierowanym niedawno do Federacji piśmie, Ministerstwo stwierdza iż „z odpowiedzi przekazanych przez wskazane resorty wynika, iż obszar ich działalności na rzecz poprawy sytuacji osób w kryzysie bezdomności jest znaczny” i taka odpowiedź została przekazana przez Ministerstwo do KPRM.

Niestety, w tym samym piśmie Ministerstwo informuje nas, że KPRM odpowiedział prosząc MRPiPS o „podejmowanie działań w ramach posiadanych kompetencji, w razie potrzeby we współpracy w trybie roboczym z innymi właściwymi resortami, w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności”. Oznacza to pozostawienie w tym obszarze szkodliwego status quo.

Federacja mimo to będzie podejmować dalsze działania promujące ideę utworzenia międzyresortowej polityki państwa na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności.