Bezdomnosc

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /templates/dd_appledesign_75/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

W związku z realizacją projektu pn. „Housing first – najpierw mieszkanie” (nr projektu: WND-POWR.04.03.00-00-0071/18) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa – partner projektu Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności zaprasza do złożenia ofert w trybie rozeznania rynku na świadczenie usług badawczych – opracowanie metodologii i narzędzi badawczych do analizy testowania wdrażanego modelu oraz do weryfikacji kwalifikowalności uczestników i predyspozycji do udziału w projekcie.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z załączonym zapytaniem i dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego (załącznik nr 1) pocztą lub osobiście w siedzibie wnioskodawcy lub w formie elektronicznej na adres biuro(at)bezdomnosc.pl w terminie do 21 sierpnia 2019 r., do godz. 16:00.

Pobierz zapytanie