Bezdomnosc

Opublikowano: środa, 28, wrzesień 2016 13:09

W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Ty razem poświęcone było w całości przyjętemu wczoraj przez Radę Ministrów Narodowemu Programowi Mieszkaniowemu. W spotkaniu, poza Rzecznikiem, pracownikami Biura Rzecznika oraz członkami Komisji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

- Stanisław Kudroń – dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa MIB

- Andrzej Wojtczak – Departament Mieszkalnictwa MIB

- Jolanta Łukasik – Departament Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS

- Iwona Rogozińska – Departament Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS

 

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją założeń Programu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezdomności i mieszkalnictwa komunalnego (prezentację można pobrać tutaj). Po prezentacji nastąpiła dyskusja, w której zwracano uwagę m.in. na następujące kwestie:

- niewystarczający stopień koordynacji prac pomiędzy MIB a MRPiPS oraz potrzebę regulacji tego zagadnienia poprzez ustanowienie koordynatora ds. bezdomności przy Radzie Ministrów oraz przyjęcie dokumentu strategicznego w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności,

- brak w Programie rozróżnienia pomiędzy zapobieganiem bezdomności, a reintegracją osób bezdomnych skutkujący brakiem możliwości realizacji w ramach Programu rozwiązań mieszkaniowych dla osób bezdomnych (Program zamiast tego skupia się na rozwoju sieci placówek dla osób bezdomnych),

- problem braku możliwości finansowania z Funduszu Dopłat przystosowania placówek dla osób bezdomnych do standardów wdrażanych przez MRPiPS oraz utrudnionego dostępu do Funduszu Dopłat dla organizacji pożytku publicznego (duży odsetek wymaganego wkładu własnego, brak koordynacji ze środkami unijnymi),

- brak środków własnych OPP na inwestycje z Funduszu Dopłat – zgłoszono postulat finansowania w 100% kosztów wdrażania standardów placówek,

- źle rozpisane cele i wskaźniki Programu,

- niedopasowanie Programu do różnych kategorii osób bezdomnych (ETHOS).

 

W odpowiedzi przedstawiciele MIB poprosili o ponowne zgłaszanie tych postulatów w konsultacjach publicznych poszczególnych aktów prawnych oraz przedstawili m.in. następujące informacje:

- niewielki stopień uwzględnienia uwag zgłoszonych do projektu Programu w jego finalnej wersji (z uwagami Federacji można zapoznać się tutaj, uwagi innych podmiotów tutaj) wynika z faktu, iż Program jest dokumentem wysoce kierunkowym, na podstawie którego powstają rządowe projekty nowelizacji wielu aktów prawnych – uwagi zgłoszone do Programu będą brane pod uwagę przy konsultacjach publicznych tych aktów,

- nowelizacje (m.in. ustawy o o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, czy ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych) mają być gotowe na przełomie 2016 i 2017 roku, konsultacje publiczne mają rozpocząć się w przeciągu kilku tygodni,

- nowelizacja ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych ma obejmować m.in.:

     - dopuszczenie finansowania z Funduszu Dopłat adaptacji placówek dla bezdomnych do wdrażanych przez MRPiPS standardów,

     - zmiany w zasadach finansowania inwestycji z Funduszu Dopłat (usunięcie ograniczenia wielkości Funduszu w zależności od wykorzystania w latach ubiegłych),

     - ułatwienia dla OPP w dostępie do Funduszu Dopłat,

     - dodanie ogrzewalni i pomieszczeń tymczasowych oraz zmianę nazewnictwa placówek na odpowiadającą nowelizacji ustawy o pomocy społecznej.

- w nowelizacjach znajdą się zapisy pozwalające na systemowe wdrożenie społecznych agencji najmu,

- przesądzona jest kwestia likwidacji zapisów Kodeksu Cywilnego zezwalających na eksmisję do placówek dla osób bezdomnych.

 

Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zapewniali o dużej przychylności dla inicjatyw mających na celu włączenie w prowadzone prace legislacyjne kwestii związanych z rozwiązywaniem problemu bezdomności. Naszą rolą jest zatem skorzystać z tej okazji i przedstawić interesujące nas kwestie w konsultacjach publicznych, a także nadzorować prace sejmowe nad zgłoszonymi przez Radę Ministrów projektami.