Bezdomnosc

Opublikowano: wtorek, 21, luty 2017 07:42

Prezentujemy stanowisko Federacji w kolejnej rundzie konsultacji projektu UD99, tj. ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

 

Co udało się osiągnąć po ostatniej rundzie konsultacji?

- dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK do remontów placówek mających na celu dostosowanie ich do standardów prowadzonych na nieruchomościach będących przedmiotem umowy dzierżawy,

- usunięcie kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie niezgodnych ze standardami placówek,

- wycofanie się z likwidacji katalogu osób uprawnionych do najmu socjalnego (aczkolwiek dodano możliwość odmowy takiego najmu, jeśli sąd stwierdzi, że osoba eksmitowana ma warunki finansowe do tego żeby samemu zapewnić sobie schronienie - poprzedni projekt zakładał, że to osoba eksmitowana musi przed sądem wykazać, że jest w trudnej sytuacji majątkowej potrzebuje najmu socjalnego),

- wycofanie się z likwidacji okresu ochronnego w eksmisjach.

 

Podtrzymujemy wcześniejsze postulaty w zakresie:

- pełnego przyzwolenia na dofinansowanie prowadzenia przez OPP inwestycji na nieruchomościach będących przedmiotem umowy dzierżawy,

- wprowadzenia do ustawy definicji oraz możliwości dofinansowania tworzenia/adaptacji mieszkań wspomaganych zgodnych z wytycznymi do CT9 RPO,

- zwiększenia dofinansowania dla inwestycji OPP, szczególnie na dostosowanie do standardów,

- skonsultowania z MRPiPS zasadności wymagania realizacji IPWzB oraz aktywnych form pomocy rynku pracy jako kryteriów dodatkowych dla dofinansowania inwestycji z BGK.

 (pobierz stanowisko)