Bezdomnosc

Opublikowano: poniedziałek, 03, kwiecień 2017 11:16

23 marca w siedzibie Stowarzyszenia Monar w Warszawie odbyło się walne zebranie członków Federacji. Obrady poświęcone były przede wszystkim obowiązkom ustawowym – przyjęciu sprawozdań, preliminarza na rok 2017 oraz sposobu rozliczania się przewidzianego dla jednostek mikro. Grono członków Federacji powiększyło się o dwie nowe organizacje – Fundację Aktywizacji i Integracji z Nowego n./Wisłą oraz Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej z Warszawy. Podjęto również dyskusję na tematy merytoryczne – zaplanowano spotkanie robocze członków Federacji, które odbędzie się w I połowie czerwca oraz przyjęto uchwałę kierunkową, wyznaczającą obszary interwencji Federacji w najbliższym czasie:

  • monitorowanie realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2014-2020,
  • monitorowanie sytuacji noclegowni po zmianach w art. 48a ustawy o pomocy społecznej, w szczególności ponowienie badania ankietowego w tym zakresie,
  • wspieranie wdrażania usług mieszkaniowych dla osób bezdomnych,
  • monitorowanie sytuacji niesamodzielnych osób bezdomnych i ich dostępu do pomocy,
  • monitorowanie wdrażania standardów placówek dla osób bezdomnych, w tym wyjaśnienie sytuacji placówek o charakterze domów wspólnotowych w kontekście opracowywanych przez MRPiPS standardów placówek dla osób bezdomnych.

 

Pobierz protokół z zebrania

Pobierz sprawozdanie finansowe za rok 2016