Bezdomnosc

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /templates/dd_appledesign_75/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Opublikowano: środa, 10, grudzień 2014 10:00

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności powstała 7 czerwca 2013 r., jako jeden z rezultatów współpracy partnerskiej sześciu dużych organizacji zajmujących się bezdomnością przy realizacji projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. Federacja zrzesza podmioty (zob. CZŁONKOWIE) działające w obszarze przeciwdziałania zjawisku bezdomności (w rozumieniu Europejskiej Typologii Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego ETHOS opracowanej i opublikowanej przez Europejską Federację Organizacji Krajowych Pracujących z Osobami Bezdomnymi FEANTSA) oraz wspierania partycypacji osób bezdomnych w życiu społecznym. Członków Federacji wiąże wspólna wizja mówiąca, że rozwiązanie problemu bezdomności jest możliwe.

 

Celem Federacji jest zapobieganie i łagodzenie skutków ubóstwa i wykluczenia społecznego osób zagrożonych bezdomnością i doświadczających bezdomności poprzez stymulowanie i wspieranie współpracy wszystkich środowisk zaangażowanych w pomoc osobom bezdomnym w Polsce oraz wpływanie na politykę społeczną w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności.

Cel ten Federacja realizuje poprzez:

 • stworzenie i prowadzenie platformy wymiany informacji, doświadczeń i nawiązywania współpracy pomiędzy członkami Federacji oraz innymi podmiotami pracującymi w obszarze bezdomności;
 • reprezentowanie interesów członków, jak i osób bezdomnych, oraz występowanie w ich imieniu wobec władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządowej oraz ogółu społeczeństwa; wpływanie na tworzenie skutecznych rozwiązań prawnych w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności, w tym występowanie z projektami rozwiązań prawnych lub ich opiniowanie i monitorowanie prac nad nimi;
 • tworzenie, opiniowanie i wspieranie wdrażania polityk, strategii i programów:
  • zapobiegania, przeciwdziałania i wychodzenia bezdomności,
  • wspierania partycypacji osób bezdomnych w życiu społecznym,
  • ustanawiających standardy usług kierowanych do osób bezdomnych na poziomach prewencji, interwencji i integracji;
 • promowanie współpracy międzysektorowej i funkcjonowania partnerstw lokalnych;
 • edukację (w tym działalność informacyjną, szkoleniową, konsultacyjną i wydawniczą) oraz aktywizację podmiotów zaangażowanych w działania mające na celu przeciwdziałanie zjawisku bezdomności;
 • powoływanie i koordynację prac zespołów badawczych i eksperckich, organizację debat i konferencji naukowych oraz wszelkie inne formy rozwoju wiedzy na temat zjawiska bezdomności, w tym inicjowanie i koordynację prac badawczych w zakresie bezdomności oraz monitorowanie zmian ilościowych i jakościowych w populacji osób bezdomnych;
 • komunikację społeczną, w tym organizację wydarzeń, kampanii i konferencji;
 • poszukiwanie, adaptację, wspieranie wdrażania i upowszechnianie rozwiązań innowacyjnych i dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania zjawisku bezdomności, zarówno krajowych jak i zagranicznych.