Bezdomnosc
Opublikowano: poniedziałek, 15, styczeń 2018 12:47

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otwarło konsultacje publiczne rozporządzenia w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni – zobacz

Z kolei Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa konsultuje rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń – zobacz

Zachęcamy do udziału w konsultacjach! 

 

Opublikowano: wtorek, 29, sierpień 2017 10:12

Publikujemy uwagi Federacji do przedstawionego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projektu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej poświęconego w całości kwestiom związanym z rozwiązywaniem problemu bezdomności. Zgłoszone uwagi obejmują dodanie możliwości zgłoszenia placówki dla osób bezdomnych do rejestru wojewody przez podmiot niepubliczny prowadzący placówkę oraz wykreślenie zapisu mówiącego że schronisko dla osób bezdomnych bez usług opiekuńczych stanowi ośrodek wsparcia.

Pobierz pismo 

 

Opublikowano: środa, 16, sierpień 2017 07:37

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się w ramach konsultacji publicznych zapowiadany wcześniej projekt zmiany ustawy o pomocy społecznej (UD 282) obejmujący następujące zmiany:

- dodanie schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi (dla osób które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki innych osób w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, a także, w szczególnych przypadkach, dla osób które posiadają decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej, na okres oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej, nie dłużej jednak niż 4 miesiące); pobyt w nowym rodzaju placówki odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej – kontrakt socjalny nie jest wymagany

- pominięcie wymogu podpisania kontraktu socjalnego dla osób przyjmowanych do zwykłego schroniska w trybie art. 101 ust. 3 ustawy (m.in. w sytuacjach nagłych)

- możliwość łączenia zwykłego schroniska dla bezdomnych ze schroniskiem dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi (w formie miejsc dla osób niewymagających usług opiekuńczych w schronisku z usługami opiekuńczymi)

- szczegółowe regulacje dot. rejestru wojewody

- uznanie wprost za ośrodek wsparcia również zwykłego schroniska dla osób bezdomnych pomimo nieświadczenia w nim usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych

- wydłużenie terminu wdrożenia standardów do 31 grudnia 2020 r. (a więc o niemal 28 miesięcy zamiast zapowiadanych 12)

Pobierz: projekt ustawy, uzasadnienie, OSR

Termin na zgłaszanie uwag w ramach konsultacji publicznych to ok. 2 tygodnie.

 

Opublikowano: środa, 05, lipiec 2017 13:14

Publikujemy projekt standardu nowego rodzaju placówek stworzonego ze względu na lukę prawną w jakiej znalazły się osoby bezdomne niesamodzielne po wejściu w życie art. 48a ust. 5 ustawy o pomocy społecznej. Będą to schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W chwili obecnej (do 11 lipca) urzędy wojewódzkie za pośrednictwem gmin starają się określić skalę kosztów finansowych związanych z uruchomieniem takich placówek. Zatem organizacje zainteresowane prowadzeniem tego typu usług powinny pilnie skontaktować się w tej sprawie z właściwym OPSem lub wydziałem urzędu gminy/miasta odpowiedzialnym za pomoc społeczną.

Pobierz projekt standardu 

 

Opublikowano: środa, 05, lipiec 2017 13:07

Publikujemy otrzymaną z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiedź na zapytanie dotyczące wyłączenia bezdomnych matek z dziećmi z dostępu do schronisk dla osób bezdomnych. Z pisma wynika, iż „ustawa nie zabrania przyjmowania do nich [schronisk] bezdomnych matek z dziećmi, jednak przebywanie dzieci w tego typu placówkach nie powinno mieć charakteru długoterminowego”. Kilkanaście dni temu Ministerstwo opublikowało na swojej stronie internetowej oświadczenie w tej sprawie.

Jednocześnie Ministerstwo informuje, iż właściwym rodzajem placówek do udzielania pomocy matkom z dziećmi są domy dla matek z nieletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, które oferują tym osobom wyższy standard usług opisany w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, a także iż w ramach programu „Za życiem” w latach 2017-21 dostępne będą środki na wsparcie finansowe rozwoju sieci tego typu domów.

Oznacza to, że na chwilę obecną nic się nie zmienia w sytuacji bezdomnych matek z dziećmi. Tym niemniej zachęcamy placówki świadczące usługi tej grupie osób bezdomnych do podnoszenia standardu usług poprzez przekształcenie w dom samotnej matki przy wsparciu środków programu „Za życiem”.

Pobierz pismo MRPiPS