Bezdomnosc
Opublikowano: środa, 07, czerwiec 2017 12:37

W związku z płynącymi z MRPiPS niepokojącymi informacjami dotyczącymi zakazu udzielania pomocy bezdomnym matkom i dzieciom w schroniskach dla bezdomnych kobiet (zobacz), zwracamy się do Ministerstwa o wyjaśnienie zasadności tego zakazu, ustalenie terminu jego wejścia w życie na rok 2020 oraz o rozwijanie alternatywnych, zdeinstytucjonalizowanych form pomocy matkom i dzieciom doświadczającym bezdomności.

Pobierz treść wystąpienia

 

Opublikowano: czwartek, 01, czerwiec 2017 12:45

Federacja otrzymała od MRPiPS odpowiedź na obszerne zapytanie (pobierz) przekazane do Ministerstwa w grudniu ubiegłego roku, dotyczące wielu aspektów wdrażanych zmian legislacyjnych – zarówno w samej ustawie o pomocy społecznej, jak i w zakresie rozporządzenia standaryzującego placówki dla osób bezdomnych. Większość odpowiedzi pokrywa się z opublikowanymi w kwietniu br. wytycznymi Ministerstwa (pobierz). Warto jednak zwrócić uwagę na odpowiedzi na pytania nr 9 i 10 – informację o podejmowanych pracach nad umożliwieniem odstąpienia od obowiązku sporządzenia kontraktu socjalnego dla osoby bezdomnej kierowanej do schroniska przez gminę pobytu na podstawie art. 101 ust. 3 ustawy oraz informację o podejmowaniu przez kierownika placówki decyzji o zaistnieniu szczególnie uzasadnionej sytuacji dopuszczającej zgodnie z art. 48a ust. 7 przyjmowanie osób pod wpływem alkoholu  lub substancji psychoaktywnych.

Pobierz odpowiedź Ministerstwa

 

Opublikowano: piątek, 19, maj 2017 10:57

Prezentujemy stanowisko Federacji w konsultacjach publicznych projektu ustawy wdrażającej program rządowy „Za życiem”. Program ten, kierowany przede wszystkim do osób niepełnosprawnych i ich rodzin, wprowadza istotne zmiany w usługach świadczonych w formule mieszkań chronionych. Chcemy, aby wynikające z programu zmiany legislacyjne uwzględniały potrzeby osób bezdomnych i nie wykluczały ich z tej formy wsparcia.

Pobierz projekt ustawy

Pobierz stanowisko Federacji

 

Opublikowano: sobota, 13, maj 2017 07:17

W marcu br. przesłaliśmy do MRPiPS opinię prawną, wykazującą, że promowana przez Ministerstwo opinia, iż każde schronisko dla osób bezdomnych jest w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej ośrodkiem wsparcia, jest nieprawidłowa. Sprawa nie jest bagatelna – z uznania schronisk za ośrodki wsparcia wynika konieczność odbycia przez ich kierowników szkolenia specjalizacyjnego z organizacji pomocy społecznej oraz, jak czytamy w niedawnych wytycznych Ministerstwa – zakaz pobierania odpłatności za pobyt od osób o dochodach poniżej kryterium dochodowego. Otrzymana od Ministerstwa odpowiedź w ogóle nie odnosi się do podnoszonej przez nas kwestii nieprawidłowej interpretacji art. 51 ustawy o pomocy społecznej – trzy strony pisma można podsumować jednym zdaniem: „schroniska są ośrodkami wsparcia, bo są wymienione w art. 51 ustawy”.

W związku z powyższym, ponawiamy zapytanie do MRPiPS prosząc wprost o podanie przepisu, na podstawie którego schronisko dla osób bezdomnych nieświadczące pomocy osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, kwalifikowane jest jako ośrodek wsparcia.

Pobierz oryginalne zapytanie i opinię prawną

Pobierz odpowiedź MRPiPS

Pobierz ponowne zapytanie

 

Opublikowano: poniedziałek, 24, kwiecień 2017 10:52

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozesłało w ostatnim czasie do gmin dokument pt. „Wytyczne w zakresie pomocy osobom bezdomnym”. Dokument ten porusza wiele aspektów związanych z organizacją pomocy osobom bezdomnym, jest to bodaj pierwsze tak szerokie opracowanie Ministerstwa o charakterze wytycznych wskazujących w jaki sposób należy organizować i realizować wsparcie osób pozbawionych schronienia. Wiele dotychczas niejasnych kwestii zostało w nim uporządkowanych, część jednak w sposób kontrowersyjny z punktu widzenia usługodawców pozarządowych. Zapraszamy do lektury i podzielenia się opinią na naszym profilu Facebook.

Pobierz dokument