Bezdomnosc
Opublikowano: środa, 22, luty 2017 12:34

Publikujemy notatkę z wczorajszego spotkania organizacji bezdomnościowych z Minister Elżbietą Bojanowską. Przedmiotem spotkania były propozycje MRPiPS dotyczące zmian w art. 48a ustawy o pomocy społecznej zmierzające do rozwiązania problemu dostępu niesamodzielnych osób bezdomnych do pomocy w placówkach dla bezdomnych oraz inne kwestie związane z art. 48a ustawy o pomocy społecznej i projektem rozporządzenia standaryzacyjnego. Załączamy również przedstawione przez Ministerstwo prezentacje.

W związku z propozycją umożliwienia warunkowego świadczenia usług opiekuńczych osobom niesamodzielnym w schroniskach pojawiła się konieczność ustalenia standardu schronisk lub miejsc w schroniskach świadczących takie usługi – wstępne propozycje standardu przedstawione są w II części prezentacji Ministerstwa. 

Pobierz notatkę  

Pobierz prezentację: część I część II 

 

Opublikowano: wtorek, 21, luty 2017 07:42

Prezentujemy stanowisko Federacji w kolejnej rundzie konsultacji projektu UD99, tj. ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

 

Co udało się osiągnąć po ostatniej rundzie konsultacji?

- dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK do remontów placówek mających na celu dostosowanie ich do standardów prowadzonych na nieruchomościach będących przedmiotem umowy dzierżawy,

- usunięcie kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie niezgodnych ze standardami placówek,

- wycofanie się z likwidacji katalogu osób uprawnionych do najmu socjalnego (aczkolwiek dodano możliwość odmowy takiego najmu, jeśli sąd stwierdzi, że osoba eksmitowana ma warunki finansowe do tego żeby samemu zapewnić sobie schronienie - poprzedni projekt zakładał, że to osoba eksmitowana musi przed sądem wykazać, że jest w trudnej sytuacji majątkowej potrzebuje najmu socjalnego),

- wycofanie się z likwidacji okresu ochronnego w eksmisjach.

 

Podtrzymujemy wcześniejsze postulaty w zakresie:

- pełnego przyzwolenia na dofinansowanie prowadzenia przez OPP inwestycji na nieruchomościach będących przedmiotem umowy dzierżawy,

- wprowadzenia do ustawy definicji oraz możliwości dofinansowania tworzenia/adaptacji mieszkań wspomaganych zgodnych z wytycznymi do CT9 RPO,

- zwiększenia dofinansowania dla inwestycji OPP, szczególnie na dostosowanie do standardów,

- skonsultowania z MRPiPS zasadności wymagania realizacji IPWzB oraz aktywnych form pomocy rynku pracy jako kryteriów dodatkowych dla dofinansowania inwestycji z BGK.

 (pobierz stanowisko)      

 

Opublikowano: środa, 01, luty 2017 08:49

Federacja publikuje stanowisko ws. opublikowania przez MRPiPS informacji o dacie przeprowadzenia ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych w terminie uniemożliwiającym przeprowadzenie badania w sposób rzetelny, a w konsekwencji zaniżającym dane o skali zjawiska bezdomności w Polsce.

Pobierz stanowisko      

 

Opublikowano: wtorek, 24, styczeń 2017 07:37

W związku z licznymi publikacjami medialnymi dot. dostępu niesamodzielnych osób bezdomnych do pomocy, wczoraj Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zdecydowało się opublikować oświadczenie pt. "Schroniska i noclegownie dostępne dla wszystkich" (zobacz), w którym przerzuca odpowiedzialność za powstałą lukę prawną na organizacje pozarządowe będące członkami Federacji. Publikujemy naturalnie sprostowanie do oświadczenia Ministerstwa, jednocześnie jednak, mając na uwadze przede wszystkim dobro osób bezdomnych i w celu jak najszybszego zakończenia konfliktu, zwracamy się do min. Rafalskiej z apelem o drobną zmianę w art. 48a ustawy o pomocy społecznej, która powinna rozwiązać problem.

Stanowisko Federacji sprowadza się do poniższych punktów:

  • Federacja zasadniczo zgadza się, z potrzebą zapewnienia kompleksowej pomocy osobom niesamodzielnym poza systemem placówek dla osób bezdomnych, które nie są przystosowane do długoterminowego świadczenia pomocy tym osobom.
  • Nie zgadzamy się jednak na kategoryczny zakaz udzielania pomocy tym osobom w sytuacji, gdy czas oczekiwania na przyjęcie do placówek powołanych do udzielania im pomocy (domów pomocy społecznej) sięga nawet dwóch lat.
  • Ubolewamy z powodu próby obciążenia nas odpowiedzialnością za lukę prawną w jakiej znalazły się niesamodzielne osoby bezdomne.
  • W celu zakończenia konfliktu wokół pomocy niesamodzielnym osobom bezdomnym proponujemy przejściowe rozwiązanie polegające na wprowadzeniu w art. 48a ustawy o pomocy społecznej ograniczonej możliwości pobytu osób niesamodzielnych w placówkach dla osób bezdomnych w celu ratowania ich zdrowia i życia oraz wyłącznie na czas oczekiwania na miejsce w placówce adekwatnej do ich stanu psychofizycznego.

Pobierz pełne oświadczenie Federacji i apel do min. Rafalskiej       

 

Opublikowano: piątek, 23, grudzień 2016 13:14

W odpowiedzi na nową wersję rozporządzenia standaryzującego  placówki dla osób bezdomnych oraz w związku z nadal istniejącymi licznymi wątpliwościami dotyczącymi nowych zapisów w ustawie o pomocy społecznej, Federacja publikuje nowe stanowisko. Ze względu na brak prawnej możliwości złożenia uwag (konsultacji) do nowej treści rozporządzenia, zdecydowaliśmy się na zadanie Ministerstwu szeregu pytań.

Pobierz