Bezdomnosc
Opublikowano: wtorek, 24, styczeń 2017 07:37

W związku z licznymi publikacjami medialnymi dot. dostępu niesamodzielnych osób bezdomnych do pomocy, wczoraj Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zdecydowało się opublikować oświadczenie pt. "Schroniska i noclegownie dostępne dla wszystkich" (zobacz), w którym przerzuca odpowiedzialność za powstałą lukę prawną na organizacje pozarządowe będące członkami Federacji. Publikujemy naturalnie sprostowanie do oświadczenia Ministerstwa, jednocześnie jednak, mając na uwadze przede wszystkim dobro osób bezdomnych i w celu jak najszybszego zakończenia konfliktu, zwracamy się do min. Rafalskiej z apelem o drobną zmianę w art. 48a ustawy o pomocy społecznej, która powinna rozwiązać problem.

Stanowisko Federacji sprowadza się do poniższych punktów:

  • Federacja zasadniczo zgadza się, z potrzebą zapewnienia kompleksowej pomocy osobom niesamodzielnym poza systemem placówek dla osób bezdomnych, które nie są przystosowane do długoterminowego świadczenia pomocy tym osobom.
  • Nie zgadzamy się jednak na kategoryczny zakaz udzielania pomocy tym osobom w sytuacji, gdy czas oczekiwania na przyjęcie do placówek powołanych do udzielania im pomocy (domów pomocy społecznej) sięga nawet dwóch lat.
  • Ubolewamy z powodu próby obciążenia nas odpowiedzialnością za lukę prawną w jakiej znalazły się niesamodzielne osoby bezdomne.
  • W celu zakończenia konfliktu wokół pomocy niesamodzielnym osobom bezdomnym proponujemy przejściowe rozwiązanie polegające na wprowadzeniu w art. 48a ustawy o pomocy społecznej ograniczonej możliwości pobytu osób niesamodzielnych w placówkach dla osób bezdomnych w celu ratowania ich zdrowia i życia oraz wyłącznie na czas oczekiwania na miejsce w placówce adekwatnej do ich stanu psychofizycznego.

Pobierz pełne oświadczenie Federacji i apel do min. Rafalskiej       

 

Opublikowano: piątek, 23, grudzień 2016 13:14

W odpowiedzi na nową wersję rozporządzenia standaryzującego  placówki dla osób bezdomnych oraz w związku z nadal istniejącymi licznymi wątpliwościami dotyczącymi nowych zapisów w ustawie o pomocy społecznej, Federacja publikuje nowe stanowisko. Ze względu na brak prawnej możliwości złożenia uwag (konsultacji) do nowej treści rozporządzenia, zdecydowaliśmy się na zadanie Ministerstwu szeregu pytań.

Pobierz

 

Opublikowano: wtorek, 29, listopad 2016 11:43

Publikujemy stanowiska Federacji ws. dwóch opublikowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa projektów zmian ustaw wynikających z Narodowego Programu Mieszkaniowego:

Projekt zmiany ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (pobierz) (uzupełnienie)

Projekt zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (pobierz)

 

Opublikowano: wtorek, 29, listopad 2016 08:02

Publikujemy odpowiedź MRPiPS na zapytanie Federacji (zobacz) o zdolność do samoobsługi osób bezdomnych, stany w których można mówić o zagrożeniu zdrowia i życia innych mieszkańców placówki oraz dostęp osób bezdomnych do DPS i ZOL.

 

Kluczowe informacje:

  • Za osobę zdolną do samoobsługi można uznać taką, która bez pomocy innych osób jest w stanie zaspokoić swoje podstawowe potrzeby życiowe w zakresie odżywiania, pielęgnacji ciała i przemieszczania się.
  • Ocena stanu zdrowia - na podstawie informacji uzyskanych w trakcie wywiadu środowiskowego, pracownik socjalny może uznać, że stan zdrowia osoby bezdomnej zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.
  • Nie można wskazać szczegółowego katalogu chorób, zaburzeń, czy stopni niepełnosprawności, który uprawniałby do jednoznacznego stwierdzenia czy dana osoba jest zdolna do samoobsługi czy nie. Wśród chorób zakaźnych wykluczających przyjęcie do placówki można wymienić gruźlicę.
  • W przypadku pogorszenia stanu zdrowia osoby przebywającej już w placówce, stan zdrowia powinien oceniać wezwany lekarz.
  • DPSy dysponują wolnymi miejscami (1165 miejsc w całej Polsce), więc problemu z dostępem nie ma.

 

Pobierz odpowiedź MRPiPS