Bezdomnosc
Opublikowano: wtorek, 29, listopad 2016 11:43

Publikujemy stanowiska Federacji ws. dwóch opublikowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa projektów zmian ustaw wynikających z Narodowego Programu Mieszkaniowego:

Projekt zmiany ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (pobierz) (uzupełnienie)

Projekt zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (pobierz)

 

Opublikowano: wtorek, 29, listopad 2016 08:02

Publikujemy odpowiedź MRPiPS na zapytanie Federacji (zobacz) o zdolność do samoobsługi osób bezdomnych, stany w których można mówić o zagrożeniu zdrowia i życia innych mieszkańców placówki oraz dostęp osób bezdomnych do DPS i ZOL.

 

Kluczowe informacje:

  • Za osobę zdolną do samoobsługi można uznać taką, która bez pomocy innych osób jest w stanie zaspokoić swoje podstawowe potrzeby życiowe w zakresie odżywiania, pielęgnacji ciała i przemieszczania się.
  • Ocena stanu zdrowia - na podstawie informacji uzyskanych w trakcie wywiadu środowiskowego, pracownik socjalny może uznać, że stan zdrowia osoby bezdomnej zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.
  • Nie można wskazać szczegółowego katalogu chorób, zaburzeń, czy stopni niepełnosprawności, który uprawniałby do jednoznacznego stwierdzenia czy dana osoba jest zdolna do samoobsługi czy nie. Wśród chorób zakaźnych wykluczających przyjęcie do placówki można wymienić gruźlicę.
  • W przypadku pogorszenia stanu zdrowia osoby przebywającej już w placówce, stan zdrowia powinien oceniać wezwany lekarz.
  • DPSy dysponują wolnymi miejscami (1165 miejsc w całej Polsce), więc problemu z dostępem nie ma.

 

Pobierz odpowiedź MRPiPS

 

Opublikowano: środa, 09, listopad 2016 11:42

Ze względu na ogromną ilość niejasności związanych ze zmianami wprowadzonymi w życie znowelizowanym art. 48a ustawy o pomocy społecznej, a także ze względu na przewidywaną równie dużą (jeśli nie większą) liczbą wątpliwości związanych z rozporządzeniem standaryzującym placówki dla osób bezdomnych, Federacja występuje do MRPiPS z prośbą o utworzenie na stronach Ministerstwa bazy interpretacji i odpowiedzi na zapytania związane z ww. aktami prawnymi (pobierz).

 

Opublikowano: poniedziałek, 31, październik 2016 12:10

W nawiązaniu do opublikowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej apelu z dn. 21.10.2016 r. (zobacz), w którym Minister Rafalska w reakcji na tragiczne wydarzenia w Zgierzu i Wolicy wzywa władze samorządowe do kontrolowania sytuacji osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i w podeszłym wieku przebywających w różnego rodzaju placówkach, w tym w placówkach dla bezdomnych, jak również w związku z wieloma niejasnościami interpretacyjnymi dotyczącymi art. 48a ust. 5 znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej, mówiącego, że w placówkach dla osób bezdomnych mogą przebywać mogą przebywać wyłącznie osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce, Federacja wystosowała do Minister Rafalskiej stanowisko z zapytaniem dot. następujących kwestii:

1. zdefiniowania pojęcia „zdolności do samoobsługi”,

2. określenia listy przypadków, w których stan zdrowia osoby bezdomnej zagraża zdrowiu i życiu innych osób, sposobów i osób właściwych do oceny tego stanu oraz placówek właściwych do pomocy osobom, u których stwierdzono taki stan,

3. poprawy dostępu osób bezdomnych niezdolnych do samoobsługi do domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych.

 

Pobierz stanowisko