Bezdomnosc
Opublikowano: czwartek, 20, październik 2016 19:49

W związku z zaplanowaną na 18-19 maja 2017 roku konferencją FEANTSA w Gdańsku, zapraszamy do składania propozycji wystąpień warsztatowych. Tradycyjnie, konferencja składa się z wystąpień plenarnych, po których następuje kilka rund warsztatów na różnorodne tematy związane z obszarami, w których prowadzone są prace FEANTSA (zdrowie, młodzież, migracje, zatrudnienie, mieszkalnictwo, prawa człowieka, fundusze, niepełnosprawność, partycypacja, włączenie cyfrowe). Załączony formularz pozwala zgłosić propozycję wystąpienia warsztatowego. Gorąco zapraszamy do zaangażowania się w największe wydarzenie dotyczące bezdomności w Europie w 2017 roku!

 

Pobierz formularz 

 

 

Opublikowano: poniedziałek, 17, październik 2016 10:11

Pod tym hasłem 5 października w Słupsku spotkali się lokalni specjaliści w zakresie polityki społecznej (w tym przedstawiciel Federacji) z przedstawicielami Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z Flesenburga w Niemczech. Podczas całodniowego seminarium poruszano kwestie opieki instytucjonalnej nad seniorami oraz porównano modele pomocowe Polski i Niemiec. Falco Schneider, doradca przedsiębiorstw społecznych z Lipska dokonał analizy porównawczej sytuacji w tym obszarze.

Szerzej o niemieckim modelu pomocy instytucjonalnej na przykładzie działalności Diako Flensburg opowiedział Klaus Druckler, dyrektor zarządzający działem pomocy dla seniorów Diako.  O aktualnych możliwościach finansowania noclegowni, schronisk oraz mieszkań chronionych w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego opowiedział Bogusław Białowąs.

Tego typu lokalne spotkania służą poprawie jakościowej obszaru polityki społecznej, zaś nawiązywanie współpracy z partnerami zagranicznymi pozwala na szersze spojrzenie i wzajemną analizę podejmowanych dotychczas działań oraz daje perspektywę dalszej owocnej współpracy.

 

Opublikowano: poniedziałek, 03, październik 2016 10:31

W dziale Dokumenty dodaliśmy nowe linki do stron projektów prowadzonych przez FEANTSA - Europejskiego Obserwatorium Bezdomności, Housing First Guide Europe, HABITACT (po polsku!) oraz do bazy publikacji. Zapraszamy do lektury.

 

Opublikowano: środa, 28, wrzesień 2016 15:28

W związku z koniecznością przeprowadzenia oceny kosztów dostosowania standardów placówek noclegowych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Urzędów Wojewódzkich rozesłało do gmin instrukcje dotyczące jednorazowego sprawozdania o wysokości ww. kosztów. Wraz z instrukcją rozesłano również aktualną wersję rozporządzenia ws. standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (po konsultacjach publicznych). Dokumenty te (wraz z pismem Wojewody Śląskiego dotyczącym sposobu przeprowadzenia badania oraz samego rozporządzenia) zamieszczamy poniżej:

- pismo Wojewody

- rozporządzenie

- załącznik ze standardami placówek

- instrukcja do sprawozdania

- objaśnienia

 

Dodatkowo prezentujemy także sporządzone przez Federację zestawienie zmian w rozporządzeniu (w stosunku do wersji przedstawionej przez MRPiPS w lipcu br. do konsultacji).

 

WAŻNE

 

Federacja zwraca się do wszystkich podmiotów prowadzących placówki dla osób bezdomnych z gorącą prośbą o:

 

- Zapoznanie się z aktualną wersją standardów i zgłaszanie wszelkich uwag na adres Federacji. Państwa uwagi są dla nas niezwykle istotne – mimo zakończenia konsultacji publicznych przez MRPiPS, Federacja planuje dalsze prace związane z monitoringiem wdrażania standardów, o czym będziemy informować na bieżąco. W miarę możliwości będziemy starać się aby pojawiające się problemy i postulaty usługodawców zostały uwzględnione w treści rozporządzenia przed ostatecznym terminem wdrożenia standardów, tj. 5 września 2018 r.

- Zwrócenie uwagi czy gmina, w której znajduje się Państwa placówka wystąpiła do Państwa placówki o udostępnienie informacji do opisywanego sprawozdania. Jeśli tak się nie stało, prosimy o pilną interwencję w gminie (czas na zrealizowanie sprawozdania jest niezwykle krótki – zaledwie kilka dni).

- Zgłaszanie na adres adres Federacji przypadków odmowy współpracy ze strony gmin.

- Podawanie w badaniu rzetelnie wyliczonych kosztów opartych o prezentowaną nową wersję standardów.

- Występowanie do gmin o uwzględnienie w sprawozdaniu kosztów odtworzenia likwidowanych miejsc noclegowych dla osób bezdomnych w przypadku, jeśli Państwa placówka musi zostać zmniejszona ze względu na wdrożenie standardów.

 

Niezwykle istotnym jest, aby ze strony usługodawców sprawozdanie zostało przeprowadzone rzetelnie, dzięki czemu strona rządowa pozna faktyczne koszty wdrażanych regulacji.

 

Dziękujemy za współpracę.

 

 

Opublikowano: środa, 28, wrzesień 2016 13:09

W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Ty razem poświęcone było w całości przyjętemu wczoraj przez Radę Ministrów Narodowemu Programowi Mieszkaniowemu. W spotkaniu, poza Rzecznikiem, pracownikami Biura Rzecznika oraz członkami Komisji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

- Stanisław Kudroń – dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa MIB

- Andrzej Wojtczak – Departament Mieszkalnictwa MIB

- Jolanta Łukasik – Departament Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS

- Iwona Rogozińska – Departament Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS

 

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją założeń Programu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezdomności i mieszkalnictwa komunalnego (prezentację można pobrać tutaj). Po prezentacji nastąpiła dyskusja, w której zwracano uwagę m.in. na następujące kwestie:

- niewystarczający stopień koordynacji prac pomiędzy MIB a MRPiPS oraz potrzebę regulacji tego zagadnienia poprzez ustanowienie koordynatora ds. bezdomności przy Radzie Ministrów oraz przyjęcie dokumentu strategicznego w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności,

- brak w Programie rozróżnienia pomiędzy zapobieganiem bezdomności, a reintegracją osób bezdomnych skutkujący brakiem możliwości realizacji w ramach Programu rozwiązań mieszkaniowych dla osób bezdomnych (Program zamiast tego skupia się na rozwoju sieci placówek dla osób bezdomnych),

- problem braku możliwości finansowania z Funduszu Dopłat przystosowania placówek dla osób bezdomnych do standardów wdrażanych przez MRPiPS oraz utrudnionego dostępu do Funduszu Dopłat dla organizacji pożytku publicznego (duży odsetek wymaganego wkładu własnego, brak koordynacji ze środkami unijnymi),

- brak środków własnych OPP na inwestycje z Funduszu Dopłat – zgłoszono postulat finansowania w 100% kosztów wdrażania standardów placówek,

- źle rozpisane cele i wskaźniki Programu,

- niedopasowanie Programu do różnych kategorii osób bezdomnych (ETHOS).

 

W odpowiedzi przedstawiciele MIB poprosili o ponowne zgłaszanie tych postulatów w konsultacjach publicznych poszczególnych aktów prawnych oraz przedstawili m.in. następujące informacje:

- niewielki stopień uwzględnienia uwag zgłoszonych do projektu Programu w jego finalnej wersji (z uwagami Federacji można zapoznać się tutaj, uwagi innych podmiotów tutaj) wynika z faktu, iż Program jest dokumentem wysoce kierunkowym, na podstawie którego powstają rządowe projekty nowelizacji wielu aktów prawnych – uwagi zgłoszone do Programu będą brane pod uwagę przy konsultacjach publicznych tych aktów,

- nowelizacje (m.in. ustawy o o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, czy ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych) mają być gotowe na przełomie 2016 i 2017 roku, konsultacje publiczne mają rozpocząć się w przeciągu kilku tygodni,

- nowelizacja ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych ma obejmować m.in.:

     - dopuszczenie finansowania z Funduszu Dopłat adaptacji placówek dla bezdomnych do wdrażanych przez MRPiPS standardów,

     - zmiany w zasadach finansowania inwestycji z Funduszu Dopłat (usunięcie ograniczenia wielkości Funduszu w zależności od wykorzystania w latach ubiegłych),

     - ułatwienia dla OPP w dostępie do Funduszu Dopłat,

     - dodanie ogrzewalni i pomieszczeń tymczasowych oraz zmianę nazewnictwa placówek na odpowiadającą nowelizacji ustawy o pomocy społecznej.

- w nowelizacjach znajdą się zapisy pozwalające na systemowe wdrożenie społecznych agencji najmu,

- przesądzona jest kwestia likwidacji zapisów Kodeksu Cywilnego zezwalających na eksmisję do placówek dla osób bezdomnych.

 

Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zapewniali o dużej przychylności dla inicjatyw mających na celu włączenie w prowadzone prace legislacyjne kwestii związanych z rozwiązywaniem problemu bezdomności. Naszą rolą jest zatem skorzystać z tej okazji i przedstawić interesujące nas kwestie w konsultacjach publicznych, a także nadzorować prace sejmowe nad zgłoszonymi przez Radę Ministrów projektami.