Bezdomnosc
bezdomnosc.pl
Opublikowano: czwartek, 06, sierpień 2015 16:12

W ostatnich dniach Federacja otrzymała dwie odpowiedzi na wysłane do Ministerstw zapytania.

Pierwsza, otrzymana od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dotyczy pism wysłanych do MPiPS (zobacz) oraz do Prezesa rady Ministrów (zobacz) ws. przyspieszenia wdrażania Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Pytaliśmy także o przebieg wdrażania standardów GSWB (ze wskazaniem naszego projektu Krajowego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego), strategię rozwiązywania problemu bezdomności oraz o zapisy PO WER dot. deinstytucjonalizacji w kontekście bezdomności.

W odpowiedzi (zobacz) dowiedzieliśmy się, że KPPUiWS służy głównie jako ramy odniesienia do projektów PO WER oraz, że MPiPS właśnie kończy prace nad uruchomieniem konkursów w zakresie włączenia społecznego, a także powołuje zespół monitorujący KPPUiWS (pierwsze spotkanie pod koniec III kwartału), co zdaniem MPiPS pozwala stwierdzić, że wdrożenie Programu zostało rozpoczęte. Odnośnie indywidualnych rozwiązań mieszkaniowych w PO WER, MPiPS informuje o planowanym projekcie systemowym dot. standardów i pilotaży usług mieszkalnictwa wspieranego, ale... wśród grup docelowych nie będzie osób bezdomnych, bo te standardy zostały już wypracowane i przetestowane w GSWB (!). Z kolei jeśli chodzi o wdrażanie standardów wypracowanych w GSWB, MPiPS stoi na stanowisku, że zaplanowana w zmianie ustawy o pomocy społecznej delegacja dla Ministra do określenia rozporządzeniem standardów usług świadczonych w placówkach dla osób bezdomnych, standardów budynków, w których znajdują się te placówki oraz kwalifikacji personelu tych placówek, wyczerpuje problem. Będziemy pilnie przyglądać się tworzeniu ww. rozporządzeń w celu zweryfikowania tej tezy.

Druga odpowiedź nadeszła z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i dotyczyła zgłaszanych przez Federację postulatów zawarcia w nowej ustawie o rewitalizacji aspektów społecznych (zobacz). Niestety z pisma MIiR (zobacz) wynika, że strona społeczna procesu rewitalizacji nie mieści się w przedmiocie nowej ustawy - zdaniem Ministerstwa wystarczające są zapisy ustawy o pomocy społecznej. Ministerstwo nie odniosło się w ogóle do zgłoszonych przez nas kwestii przesiedlania mieszkańców czy proponowanych zmian w innych ustawach powiązanych z procesem rewitalizacji.

 

bezdomnosc.pl
Opublikowano: wtorek, 21, lipiec 2015 21:12

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, które dotyczyło m.in. zmiany ustawy o pomocy społecznej. Na posiedzeniu obecni byli przedstawiciele Federacji (Ada Porowska, Bohdan Aniszczyk, Jakub Wilczek), udało nam się przed posiedzeniem złożyć na ręce przewodniczącego Komisji propozycje czterech poprawek dotyczących:

  • dodania w definicji schroniska (art. 48a ust. 2) do opisu grup odbiorców usługi, osób, które mają podpisany indywidualny program wychodzenia z bezdomności (obecnie jest tam tylko kontrakt socjalny)
  • zastąpienia słów „tymczasowe schronienie” w definicji ogrzewalni (art. 48a ust. 4) słowami „tymczasowa pomoc”
  • złagodzenia zakazu pobytu osób pod wpływem alkoholu w noclegowniach i schroniskach (art. 48a ust. 6)
  • wyjaśnienia kwestii niezwracania kosztów usług ogrzewalni i noclegowni świadczonych po zniesieniu decyzji administracyjnej na pobyt (art. 48a ust. 7 i 9) 

Przeszła tylko jedna poprawka – o osobach pod wpływem alkoholu. Zarekomendowana Senatowi do przyjęcia poprawka Komisji brzmi następująco:

"6. W noclegowni i schronisku nie powinny [wcześniej było: „nie mogą”] przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub pod wpływem substancji psychoaktywnych, z zastrzeżeniem ust. 6a.
6a. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się przebywanie w noclegowni i schronisku osób będących pod wpływem alkoholu lub pod wpływem substancji psychoaktywnych”

 

Skoro, jak dowiedzieliśmy się na Komisji sejmowej, regulowanie tej kwestii regulaminami wewnętrznymi placówek jest niezgodne z Konstytucją, zaproponowana poprawka wydaje się rozsądnym kompromisem pomiędzy wymogiem zachowywania trzeźwości przez osoby mieszkające w placówkach dla bezdomnych, a zapewnieniem bezpieczeństwa osób pod niewielkim wpływem alkoholu w sytuacjach kryzysowych.

 

Jeśli chodzi o indywidualny program wychodzenia z bezdomności, to obecni na obradach przedstawiciele  MPiPS wyjaśnili, iż ich zamysłem jest aby osoby przychodzące do schronisk miały podpisany kontrakt, a indywidualne programy miałyby być tworzone już podczas pobytu w placówce. Wydaje się to nie do końca zgodne z naszymi intencjami zapisanymi w Modelu GSWB, na pewno narzuca równoległe stosowanie kontraktu i indywidualnego programu, ale w tej chwili wydaje mi się, że więcej nie da się zrobić, a szkodliwość tego zapisu nie wydaje się bardzo duża. Z kolei jeśli chodzi o definicję ogrzewalni i kwestię odpłatności za placówki nie wymagające zgodnie z nowelizacją decyzji administracyjnej na pobyt, MPiPS zapewnia, że zostanie to uregulowane w sposób nie pozostawiający wątpliwości interpretacyjnych w rozporządzeniach dot. standardów usług (przypominamy też, że jeszcze na etapie prac sejmowych, z definicji udzielenia schronienia w nowym art. 48a ust. 1 ogrzewalnie zniknęły). Wg zapewnień MPiPS rozporządzenia są niemal gotowe i Federacja, jako przedstawiciel autorów standardów GSWB, będzie zaproszona do ich skonsultowania.

 

O dalszych losach ustawy będziemy informować. Zapis wideo dzisiejszego posiedzenia Komisji dostępny jest na stronach Senatutu: (zobacz od godz. 14:57 - wcześniej jest dyskusja o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego)

bezdomnosc.pl
Opublikowano: środa, 08, lipiec 2015 16:49

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zebrała się w dniu dzisiejszym w celu zaopiniowania zgłoszonych wczoraj na posiedzeniu plenarnym Sejmu poprawek do projektu zmiany ustawy o pomocy społecznej. Przedstawiciele Federacji (Ada Porowska – KMPS, Teresa Sierawska – MONAR, Ks. Stanisław Słowik – Caritas Kielce/TPBA) zostali przez Komisję przyjęci ciepło, wysłuchano ich argumentów, jednak ze względu przede wszystkim na procedury sejmowe, rezultat sesji Komisji jest mało zadowalający.

Przyjęta została poprawka dotycząca wydłużenia okresu przystosowania placówek do standardów – do 3 lat. Argumenty na korzyść alternatywnego zgłoszonego wczoraj na sali sejmowej rozwiązania (5 lat) zostały odrzucone ze względu na obawy Komisji, że termin dłuższy niż kadencja władz lokalnych spowoduje brak zainteresowania problemem na tym szczeblu – na zasadzie przerzucania odpowiedzialności na kolejną kadencję. Zwracano także uwagę, że celem ustawodawcy nie jest w żadnym razie likwidacja placówek dla bezdomnych, więc prawdopodobnie termin ten będzie wydłużany, podobnie jak miało to miejsce w przypadku DPSów.

Z kolei poprawka dotycząca zmiany zapisu zrównującego status ogrzewalni z placówkami „wyższego rzędu” została wycofana przez wnioskodawcę po przeanalizowaniu jej dokładnej treści („Tymczasowe schronienie może być udzielone również w formie ogrzewalni będącej placówką interwencyjną zapewniającą osobom bezdomnym bezpieczne spędzenie nocy, zwłaszcza poprzez ochronę przed wychłodzeniem, w formie pobytu w poczekalniach wyposażonych co najmniej w miejsca siedzące”) – uznano, że jej treść nie zmienia faktu, że ogrzewalnie nadal są formami tymczasowego schronienia, zaś wprowadza nieuregulowane w prawie pojęcie „poczekalnia” oraz wyklucza istnienie ogrzewalni czynnych w dzień. Komisja zgodziła się, że kwestię tą należy doprecyzować, niestety zgodnie z procedurą ustawodawczą Komisja nie może na tym etapie zmieniać treści poprawek, ani dodawać nowych – jedynie opiniować pozytywnie bądź negatywnie te, które zostały złożone na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Kwestia ta zostanie, zgodnie z zapewnieniem przewodniczącego Komisji Posła Sławomira Piechoty, postawiona ponownie na posiedzeniu Senatu.

Podobnie stało się z poprawką dotyczącą zniesienia ustawowego zakazu przyjmowania do placówek osób będących pod wpływem alkoholu – usunięcie tego zapisu, zgłoszone jako poprawka przez Posła Artura Górczyńskiego, spotkało się z negatywną opinią legislatorów Komisji, w związku z czym, po dyskusji, wnioskodawca wycofał ją. Postanowiono, podobnie jak w poprzednim przypadku, przekazać tę sprawę do uregulowania Senatowi, z propozycją „zmiękczenia” zakazu, np. poprzez dodanie zapisu o zawieszeniu jego wykonywania w sytuacji, kiedy pozostawanie na zewnątrz grozi śmiercią lub utratą życia wskutek wychłodzenia.

Niestety okazało się, że żadna ze zgłoszonych wczoraj formalnie poprawek nie odnosi się do kwestii finansowych, pomimo że pojawiały się one dość licznie w wypowiedziach posłów na wczorajszym posiedzeniu plenarnym. W dyskusji o terminie wdrożenia standardów pojawiło się zapewnienie przedstawiciela MPiPS – dyr. Krystyny Wyrwickiej, iż MPiPS będzie się zwracało do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o zmianę ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych w celu usunięcia z niej zapisów o domach dla bezdomnych, które to pojęcie jest właśnie usuwane z ustawy o pomocy społecznej. Jak zapewniała dyr. Wyrwicka, będzie to okazja do wpisania do ustawy możliwości finansowania inwestycji wymaganych dostosowaniem do standardów z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. W dyskusji nie poruszono w ogóle kwestii finansowania usług zgodnie z ustępami 7 i 9 art. 48a nowego tekstu ustawy.

Oczywiście będziemy starać się monitorować dalszy proces legislacyjny i uzupełniać niezałatwione dotąd kwestie. Zapis wideo posiedzenia Komisji jest już dostępny w internecie (zobacz) stenogram powinien być dostępny na stronie www Sejmu jutro.

 

bezdomnosc.pl
Opublikowano: środa, 08, lipiec 2015 06:34

Z przyjemnością informujemy, że nasze działania przyniosły skutek. Projekt zmian w ustawie o pomocy społecznej trafił z powrotem do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia zgłoszonych przez nas poprawek. To oczywiście połowiczny sukces, teraz będziemy starać się wpłynąć na dalsze prace Komisji, ale pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie powstrzymać nieprzemyślane rozwiązania prawne. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym, będziemy oczywiście informować o przebiegu dalszych prac nad ustawą.

Kancelaria Sejmu opublikowała już stenogram wczorajszego posiedzenia (pobierz – str. 17-28); Federacja planuje sprostować w korespondencji z członkami Komisji część tez postawionych przez min. Seredyn i posła sprawozdawcę w końcowej części debaty. 

bezdomnosc.pl
Opublikowano: piątek, 03, lipiec 2015 06:29

Dziś Federacja opublikowała oświadczenie dla mediów ws. projektu zmian ustawy o pomocy społecznej, który ma być przedmiotem najbliższego posiedzenia Sejmu RP (7-10 lipca), a który wydaje się być dużym zagrożeniem dla systemu pomocy osobom bezdomnym w Polsce.

Informacja prasowa (pobierz)

Wcześniejsze informacje o projekcie zmian (zobacz)

Strona na Facebooku informująca o zmianach (zobacz)