Bezdomnosc
Opublikowano: środa, 11, marzec 2015 18:26

Z przyjemnością informujemy, że w projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Wielkopolskiego RPO 2014-2020 (zobacz) zostało zawarte odniesienie do Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności. Na stronie 148, w opisie poddziałania 7.1.1 („Aktywna integracja - projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS i PCPR”) zaleca się „aby usługi świadczone w ramach projektów realizowane były zgodnie z opracowanymi na poziomie krajowym i regionalnym standardami, dobrymi praktykami i wytycznymi (np. Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności)”.

Oczywiście polecamy ten zapis uwadze innych samorządów wojewódzkich.

 

Opublikowano: piątek, 13, luty 2015 15:53

13 lutego, w siedzibie Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, odbyło się spotkanie Zarządu Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności. Zakres tematyczny objął poniższe obszary:

 • stan procesu rejestracji w KRS,
 • stan prac nad stanowiskami Federacji zatwierdzonymi do opracowania przez Walne Zebranie oraz reakcje na stanowiska i zapytania dotychczas opublikowane,
 • udział Federacji w projektach MPiPS Bezdomność, Daphne, Erasmus+ i innych,
 • podsumowanie spotkania w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,
 • opracowanie budżetu i planu rocznego na rok 2015 dla Federacji,
 • współpraca ze Służbą Więzienną,
 • udział przedstawicieli polskich organizacji w konferencji FEANTSA w czerwcu 2015 r.,
 • udział w innych wydarzeniach krajowych,
 • organizacja zebrania walnego oraz spotkania strategicznego członków wiosną 2015 r.

 

Poniżej najważniejsze ustalenia:

 • Sąd rejestrowy poinformował, iż otrzymał pozytywną opinię Urzędu M. St. Warszawy nt. statutu Federacji i decyzja w sprawie nadania Federacji osobowości prawnej jest kwestią kilku dni.
 • Opracowany plan roczny obejmuje przede wszystkim dalszą działalność lobbingową w zakresie rozwiązań prawnych, strategicznych i programowych korzystnych dla osób bezdomnych (w tym w szczególności z zakresu Modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności) oraz pomagających tym osobom organizacji pozarządowych. Zwrócono uwagę na konieczność propagowania działalności Federacji poprzez udział w związanych z problemem bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego wydarzeniach ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych. Otwartą pozostaje kwestia pozyskiwania środków na działalność Federacji, jak również docelowej siedziby w Warszawie. Na chwilę obecną Federacja nie planuje jednak tworzenia biura i zatrudniania pracowników – prowadzeniem jej spraw będą zajmować się poszczególne organizacje członkowskie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Walne Zebranie. Zarząd ma spotykać się raz na dwa miesiące.
 • Wstrzymane zostają prace nad stanowiskiem dot. programu FEAD – w związku z wprowadzeniem przez MPiPS nowych zasad programu, zgodnych z postulatami sektora. Pozostałe stanowiska ustalone na Walnym Zebraniu zostaną przygotowane do końca lutego.
 • Z uwagi na chwilowo zwiększone zainteresowanie Sejmu kwestią eksmisji i prewencji bezdomności, Federacja jak najszybciej opracuje dodatkowe stanowisko – odpowiedź na uwagi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju do rekomendacji prawnych towarzyszących Modelowi Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności. Stanowisko to koncentrować się będzie na kwestii wdrażania opisanych w Modelu GSWB rozwiązań związanych z pracą socjalną z osobami zadłużonymi w celu zapobieżenia ich eksmisji, pracą socjalną z osobami eksmitowanymi do lokali socjalnych i tymczasowych oraz zakazem eksmisji do placówek (za wyjątkiem sprawców przemocy domowej, jednak przy gwarancji objęcia ich programami resocjalizacyjnymi).
 • Kolejne spotkanie Zarządu odbędzie się w Poznaniu w dniach 16-17 kwietnia i poświęcone będzie tworzeniu strategii rozwoju Federacji oraz strategii rekrutacji nowych organizacji członkowskich. W związku z powyższym, jego formuła zostanie rozszerzona – zapraszamy do udziału przedstawicieli wszystkich Członków Federacji (szczegółowe informacje o spotkaniu wraz z zaproszeniem do udziału rozesłane zostaną na ok. 2-3 tygodnie przed spotkaniem).
 • Walne Zebranie zwołane w celu przyjęcia nowych członków oraz zatwierdzenia strategii rozwoju, budżetu i planu rocznego zaplanowano na maj 2015 r.

 

Opublikowano: piątek, 13, luty 2015 08:53

Federacja otrzymała odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na zapytanie dot. utrudnionego dostępu osób o najniższych dochodach do ZOL/ZPO. Z pisma wynika, że Ministerstwo nie widzi problemu po stronie ZOL/ZPO, w domyśle wskazując jako winnego dyskryminacji gminy, które nie podejmują decyzji o dofinansowaniu pobytu w tych placówkach. Jednocześnie Ministerstwo informuje o proponowanej zmianie w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wskazywałaby gminy jako kolejny po osobach na których ciąży obowiązek alimentacyjny wobec świadczeniobiorcy podmiot zobowiązany do pokrywania kosztów pobytu świadczeniobiorców ZOL/ZPO, którzy nie są w stanie samemu pokryć tych kosztów. Niestety Ministerstwo informuje, że ze względu na zgłoszone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uwagi do projektu, zmiana ta została wykreślona z projektu ustawy.

Zobacz odpowiedź MZ: (str. 1) (str. 2) (str. 3)

Opublikowano: czwartek, 12, luty 2015 21:24

12 lutego, w siedzibie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka odbyło się spotkanie okrągłego stołu na temat bezdomności, tzw. eksmisji na bruk oraz dostępności lokali socjalnych, przeprowadzone w kontekście poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (zobacz). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele inicjatorów zmian prawnych (posłanka Anna Grodzka jako sprawozdawca sejmowy oraz Agata Nosal-Ikonowicz z Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej – autorka projektu), przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz organizacji działających w obrębie Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności – Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Stowarzyszenia Monar i Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

Prezentowany projekt ustawy jest odpowiedzią na licznie zgłaszane zastrzeżenia do obecnie funkcjonujących rozwiązań w zakresie eksmisji, w tym istotnych niezgodności z Konstytucją RP i Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, czego wyrazem jest m.in. publiczne wystąpienie samorządu komorniczego wyrażające niepokój o stan przestrzegania praw człowieka w Rzeczypospolitej Polskiej wobec osób eksmitowanych. Projekt skupia się na zapewnieniu praw osób eksmitowanych i ograniczenia tzw. eksmisji na bruk (w tym także do placówek dla osób bezdomnych) wyłącznie do sprawców przemocy domowej. Projekt m.in. wprowadza definicję osoby zagrożonej bezdomnością, zrównuje w uprawnieniach do lokalu socjalnego grupy dotychczas tych praw pozbawione – np. rodziny żołnierzy, policjantów i przedstawicieli innych służb mundurowych, opiera kryterium przyznawania pomocy mieszkaniowej o minimum socjalne, poszerza katalog osób uprawnionych do eksmisji o lokalu socjalnego, wprowadza obowiązek diagnozowania sytuacji mieszkaniowej przez jednostki samorządu terytorialnego oraz pojęcie „pokoju hostelowego" w miejsce pomieszczenia tymczasowego wraz z ustaleniem standardu tej usługi.

W dyskusji zwrócono uwagę przede wszystkim na konieczność powiązania prac nad ideami zawartymi w powyższym projekcie z pracami nad ustawą o pomocy społecznej – w szczególności w zakresie aktywnej pracy socjalnej z osobami zadłużonymi, mającej na celu zapobieganie eksmisjom oraz powiązania lokali socjalnych, proponowanych „pokojów hostelowych" i innych form mieszkalnictwa społecznego z pracą socjalną i usługami specjalistów mającymi na celu jak najszybsze usamodzielnienie rodzin i osób korzystających z tych lokali (czyli rozwiązaniami zaproponowanymi w ramach rekomendacji prawnych towarzyszących Modelowi Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności). Ponadto, bardzo silnie akcentowano konieczność zobligowania gmin do inwestowania w zasoby mieszkaniowe, bez których zapobieganie bezdomności zarówno z punktu widzenia pomocy społecznej, jak i z punktu widzenia zapewnienia podstawowych praw osób eksmitowanych, jest praktycznie niemożliwe. Podkreślano także kwestię braku odpowiedzialności państwa za proces reprywatyzacji komunalnych zasobów mieszkaniowych, a także zwracano uwagę na konieczność konsultowania proponowanych rozwiązań ze stroną właścicieli zasobów mieszkaniowych (publicznych i prywatnych) oraz z resortem infrastruktury.

Spotkanie zakończyło się podkreśleniem konieczności dalszych prac nad problemem eksmisji i zapobiegania bezdomności, do koordynacji których zobowiązała się Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz poszerzenia grupy zajmującej się tym problemem o przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, jednostek samorządu terytorialnego oraz prywatnych właścicieli zasobów mieszkaniowych.