Bezdomnosc
Opublikowano: niedziela, 25, styczeń 2015 18:54

23 stycznia Federacja przedstawiła Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju swoje uwagi do konsultowanego projektu dokumentu pt. „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków  Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego na lata 2014-2020” (CT 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją).

Zobacz projekt wytycznych

Zobacz uwagi Federacji

Opublikowano: poniedziałek, 12, styczeń 2015 08:22

7 stycznia wpłynęła do Federacji odpowiedź MSW w sprawie likwidacji zameldowań i związanych z tym problemów z ustalaniem właściwości miejscowej gmin do ponoszenia kosztów usług świadczonych osobom bezdomnym. Z pisma wynika, że międzyresortowy zespół zajmujący się tą problematyką rekomenduje Radzie Ministrów pozostawienie obowiązku meldunkowego w obecnie funkcjonującym kształcie (zobacz)

Opublikowano: czwartek, 08, styczeń 2015 12:12

W dziale „Dokumenty” pojawiły się odnośniki do publikacji FEANTSA dostępnych w języku polskim. Zapraszamy do lektury!

Opublikowano: sobota, 03, styczeń 2015 12:03

19 grudnia 2014 r. Federacja opublikowała pierwsze trzy dokumenty merytoryczne. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią i bardzo prosimy o ich dalsze udostępnianie.

 • Zapytanie do MSW w sprawie likwidacji zameldowań i związanymi z tym problemami w obszarze przeciwdziałania bezdomności i wykluczeniu mieszkaniowemu, np. w zakresie właściwości miejscowej gmin do finansowania usług (zobacz)
 • Zapytanie do MZ w sprawie niskiej dostępności ZOL/ZPO dla osób o niskich dochodach (zobacz)
 • Stanowisko w sprawie poprawy jakości przygotowania, przeprowadzenia i interpretacji wyników ogólnopolskich badań liczebności osób bezdomnych (przesłane do MPiPS) (zobacz)
Opublikowano: środa, 10, grudzień 2014 16:55

10 grudnia 2014 r. w Łodzi odbyło się Walne Zebranie Federacji. Ze względu na konieczność ponownego uruchomienia procedury rejestracji sądowej miało ono charakter kolejnego już zebrania założycielskiego. Członkowie założyciele przyjęli uchwały m.in. o utworzeniu Federacji, przyjęciu Statutu oraz regulaminów ciał statutowych.


fot. OFRPB


Dokonano także ponownego wyboru władz Federacji. W skład Zarządu weszli:

 • Jakub Wilczek (Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta) – prezes
 • Olga Radziwon-Ghazouani (Stowarzyszenie Monar) – wiceprezes
 • Lidia Węsierska-Chyc (Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka) – wiceprezes
 • Piotr Olech (Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności) 
 • Paweł Pawlak (Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta)
 • Kazimierz Słobodzian (Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape)
 • Marcin Tylman (Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności)


W skład Komisji Rewizyjnej:

 • Anna Machalica-Pułtorak (Stowarzyszenie Otwarte Drzwi)
 • Ks. Stanisław Słowik (Caritas Diecezji Kieleckiej)
 • Karolina Weiner (Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności)


Zaprezentowano także stan prac merytorycznych nad stanowiskami i zapytaniami kierowanymi do organów administracji publicznej. Walne Zebranie po intensywnej wymianie zdań przyjęło uchwałę intencyjną obligującą Zarząd do kontynuacji prac nad tymi dokumentami – część z nich zostanie opublikowana już w najbliższych dniach. Tematyka prac obejmuje:

 • wdrożenie Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu oraz Krajowego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego,
 • potrzebę kontynuacji dotychczasowych i realizacji nowych strategicznych działań w obszarze przeciwdziałania niepewności mieszkaniowej oraz bezdomności,
 • realizację ogólnopolskiego badania w zakresie bezdomności,
 • zniesienie obowiązku meldunkowego,
 • decyzje administracyjnych na udzielenie schronienia,
 • dostępność Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych,
 • problemy związane z programem FEAD.

Nowe grono członków-założycieli Federacji obejmuje:

 • Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
 • Caritas Diecezji Kieleckiej
 • Fundacja Chrześcijańska Adullam
 • Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
 • Stowarzyszenie Monar
 • Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne Prometeusz
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape
 • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Grudziądzkie
 • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny
 • Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka

 

16 grudnia 2014 r. w Sądzie Rejestrowym w Warszawie został złożony wniosek o rejestrację Federacji.