Bezdomnosc
Opublikowano: sobota, 03, styczeń 2015 12:03

19 grudnia 2014 r. Federacja opublikowała pierwsze trzy dokumenty merytoryczne. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią i bardzo prosimy o ich dalsze udostępnianie.

 • Zapytanie do MSW w sprawie likwidacji zameldowań i związanymi z tym problemami w obszarze przeciwdziałania bezdomności i wykluczeniu mieszkaniowemu, np. w zakresie właściwości miejscowej gmin do finansowania usług (zobacz)
 • Zapytanie do MZ w sprawie niskiej dostępności ZOL/ZPO dla osób o niskich dochodach (zobacz)
 • Stanowisko w sprawie poprawy jakości przygotowania, przeprowadzenia i interpretacji wyników ogólnopolskich badań liczebności osób bezdomnych (przesłane do MPiPS) (zobacz)
Opublikowano: środa, 10, grudzień 2014 16:55

10 grudnia 2014 r. w Łodzi odbyło się Walne Zebranie Federacji. Ze względu na konieczność ponownego uruchomienia procedury rejestracji sądowej miało ono charakter kolejnego już zebrania założycielskiego. Członkowie założyciele przyjęli uchwały m.in. o utworzeniu Federacji, przyjęciu Statutu oraz regulaminów ciał statutowych.


fot. OFRPB


Dokonano także ponownego wyboru władz Federacji. W skład Zarządu weszli:

 • Jakub Wilczek (Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta) – prezes
 • Olga Radziwon-Ghazouani (Stowarzyszenie Monar) – wiceprezes
 • Lidia Węsierska-Chyc (Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka) – wiceprezes
 • Piotr Olech (Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności) 
 • Paweł Pawlak (Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta)
 • Kazimierz Słobodzian (Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape)
 • Marcin Tylman (Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności)


W skład Komisji Rewizyjnej:

 • Anna Machalica-Pułtorak (Stowarzyszenie Otwarte Drzwi)
 • Ks. Stanisław Słowik (Caritas Diecezji Kieleckiej)
 • Karolina Weiner (Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności)


Zaprezentowano także stan prac merytorycznych nad stanowiskami i zapytaniami kierowanymi do organów administracji publicznej. Walne Zebranie po intensywnej wymianie zdań przyjęło uchwałę intencyjną obligującą Zarząd do kontynuacji prac nad tymi dokumentami – część z nich zostanie opublikowana już w najbliższych dniach. Tematyka prac obejmuje:

 • wdrożenie Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu oraz Krajowego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego,
 • potrzebę kontynuacji dotychczasowych i realizacji nowych strategicznych działań w obszarze przeciwdziałania niepewności mieszkaniowej oraz bezdomności,
 • realizację ogólnopolskiego badania w zakresie bezdomności,
 • zniesienie obowiązku meldunkowego,
 • decyzje administracyjnych na udzielenie schronienia,
 • dostępność Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych,
 • problemy związane z programem FEAD.

Nowe grono członków-założycieli Federacji obejmuje:

 • Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
 • Caritas Diecezji Kieleckiej
 • Fundacja Chrześcijańska Adullam
 • Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
 • Stowarzyszenie Monar
 • Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne Prometeusz
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape
 • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Grudziądzkie
 • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny
 • Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka

 

16 grudnia 2014 r. w Sądzie Rejestrowym w Warszawie został złożony wniosek o rejestrację Federacji.

Opublikowano: środa, 10, grudzień 2014 00:00

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności powstała 7 czerwca 2013 r., jako jeden z rezultatów współpracy partnerskiej sześciu dużych organizacji zajmujących się bezdomnością przy realizacji projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. Obecnie, po Walnym Zebraniu założycielskim 10 grudnia 2014 r. tworzy ją 11 organizacji. Federacja zrzeszapodmioty działające w obszarze przeciwdziałania zjawisku bezdomności (w rozumieniu Europejskiej Typologii Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego ETHOS opracowanej i opublikowanej przez Europejską Federację Organizacji Krajowych Pracujących z Osobami Bezdomnymi FEANTSA) oraz wspierania partycypacji osób bezdomnych w życiu społecznym. Członków Federacji wiąże wspólna wizja mówiąca, że rozwiązanie problemu bezdomności jest możliwe.

Celem Federacji jest zapobieganie i łagodzenie skutków ubóstwa i wykluczenia społecznego osób zagrożonych bezdomnością i doświadczających bezdomności poprzez stymulowanie i wspieranie współpracy wszystkich środowisk zaangażowanych w pomoc osobom bezdomnym w Polsce oraz wpływanie na politykę społeczną w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności.

Cel ten Federacja realizuje poprzez:

 • stworzenie i prowadzenie platformy wymiany informacji, doświadczeń i nawiązywania współpracy pomiędzy członkami Federacji oraz innymi podmiotami pracującymi w obszarze bezdomności;
 • reprezentowanie interesów członków, jak i osób bezdomnych, oraz występowanie w ich imieniu wobec władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządowej oraz ogółu społeczeństwa; wpływanie na tworzenie skutecznych rozwiązań prawnych w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności, w tym występowanie z projektami rozwiązań prawnych lub ich opiniowanie i monitorowanie prac nad nimi;
 • tworzenie, opiniowanie i wspieranie wdrażania polityk, strategii i programów:
 • zapobiegania, przeciwdziałania i wychodzenia bezdomności,
 • wspierania partycypacji osób bezdomnych w życiu społecznym,
 • ustanawiających standardy usług kierowanych do osób bezdomnych na poziomach prewencji, interwencji i integracji;
 • promowanie współpracy międzysektorowej i funkcjonowania partnerstw lokalnych;
 • edukację (w tym działalność informacyjną, szkoleniową, konsultacyjną i wydawniczą) oraz aktywizację podmiotów zaangażowanych w działania mające na celu przeciwdziałanie zjawisku bezdomności;
 • powoływanie i koordynację prac zespołów badawczych i eksperckich, organizację debat i konferencji naukowych oraz wszelkie inne formy rozwoju wiedzy na temat zjawiska bezdomności, w tym inicjowanie i koordynację prac badawczych w zakresie bezdomności oraz monitorowanie zmian ilościowych i jakościowych w populacji osób bezdomnych;
 • komunikację społeczną, w tym organizację wydarzeń, kampanii i konferencji;
 • poszukiwanie, adaptację, wspieranie wdrażania i upowszechnianie rozwiązań innowacyjnych i dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania zjawisku bezdomności, zarówno krajowych jak i zagranicznych.