Bezdomnosc

Warning: Parameter 2 to modChrome_block() expected to be a reference, value given in /templates/dd_appledesign_75/html/modules.php on line 45

Warning: Parameter 3 to modChrome_block() expected to be a reference, value given in /templates/dd_appledesign_75/html/modules.php on line 45
Opublikowano: piątek, 13, luty 2015 08:53

Federacja otrzymała odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na zapytanie dot. utrudnionego dostępu osób o najniższych dochodach do ZOL/ZPO. Z pisma wynika, że Ministerstwo nie widzi problemu po stronie ZOL/ZPO, w domyśle wskazując jako winnego dyskryminacji gminy, które nie podejmują decyzji o dofinansowaniu pobytu w tych placówkach. Jednocześnie Ministerstwo informuje o proponowanej zmianie w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wskazywałaby gminy jako kolejny po osobach na których ciąży obowiązek alimentacyjny wobec świadczeniobiorcy podmiot zobowiązany do pokrywania kosztów pobytu świadczeniobiorców ZOL/ZPO, którzy nie są w stanie samemu pokryć tych kosztów. Niestety Ministerstwo informuje, że ze względu na zgłoszone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uwagi do projektu, zmiana ta została wykreślona z projektu ustawy.

Zobacz odpowiedź MZ: (str. 1) (str. 2) (str. 3)

Opublikowano: czwartek, 12, luty 2015 21:24

12 lutego, w siedzibie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka odbyło się spotkanie okrągłego stołu na temat bezdomności, tzw. eksmisji na bruk oraz dostępności lokali socjalnych, przeprowadzone w kontekście poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (zobacz). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele inicjatorów zmian prawnych (posłanka Anna Grodzka jako sprawozdawca sejmowy oraz Agata Nosal-Ikonowicz z Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej – autorka projektu), przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz organizacji działających w obrębie Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności – Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Stowarzyszenia Monar i Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

Prezentowany projekt ustawy jest odpowiedzią na licznie zgłaszane zastrzeżenia do obecnie funkcjonujących rozwiązań w zakresie eksmisji, w tym istotnych niezgodności z Konstytucją RP i Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, czego wyrazem jest m.in. publiczne wystąpienie samorządu komorniczego wyrażające niepokój o stan przestrzegania praw człowieka w Rzeczypospolitej Polskiej wobec osób eksmitowanych. Projekt skupia się na zapewnieniu praw osób eksmitowanych i ograniczenia tzw. eksmisji na bruk (w tym także do placówek dla osób bezdomnych) wyłącznie do sprawców przemocy domowej. Projekt m.in. wprowadza definicję osoby zagrożonej bezdomnością, zrównuje w uprawnieniach do lokalu socjalnego grupy dotychczas tych praw pozbawione – np. rodziny żołnierzy, policjantów i przedstawicieli innych służb mundurowych, opiera kryterium przyznawania pomocy mieszkaniowej o minimum socjalne, poszerza katalog osób uprawnionych do eksmisji o lokalu socjalnego, wprowadza obowiązek diagnozowania sytuacji mieszkaniowej przez jednostki samorządu terytorialnego oraz pojęcie „pokoju hostelowego" w miejsce pomieszczenia tymczasowego wraz z ustaleniem standardu tej usługi.

W dyskusji zwrócono uwagę przede wszystkim na konieczność powiązania prac nad ideami zawartymi w powyższym projekcie z pracami nad ustawą o pomocy społecznej – w szczególności w zakresie aktywnej pracy socjalnej z osobami zadłużonymi, mającej na celu zapobieganie eksmisjom oraz powiązania lokali socjalnych, proponowanych „pokojów hostelowych" i innych form mieszkalnictwa społecznego z pracą socjalną i usługami specjalistów mającymi na celu jak najszybsze usamodzielnienie rodzin i osób korzystających z tych lokali (czyli rozwiązaniami zaproponowanymi w ramach rekomendacji prawnych towarzyszących Modelowi Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności). Ponadto, bardzo silnie akcentowano konieczność zobligowania gmin do inwestowania w zasoby mieszkaniowe, bez których zapobieganie bezdomności zarówno z punktu widzenia pomocy społecznej, jak i z punktu widzenia zapewnienia podstawowych praw osób eksmitowanych, jest praktycznie niemożliwe. Podkreślano także kwestię braku odpowiedzialności państwa za proces reprywatyzacji komunalnych zasobów mieszkaniowych, a także zwracano uwagę na konieczność konsultowania proponowanych rozwiązań ze stroną właścicieli zasobów mieszkaniowych (publicznych i prywatnych) oraz z resortem infrastruktury.

Spotkanie zakończyło się podkreśleniem konieczności dalszych prac nad problemem eksmisji i zapobiegania bezdomności, do koordynacji których zobowiązała się Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz poszerzenia grupy zajmującej się tym problemem o przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, jednostek samorządu terytorialnego oraz prywatnych właścicieli zasobów mieszkaniowych.

Opublikowano: niedziela, 25, styczeń 2015 18:54

23 stycznia Federacja przedstawiła Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju swoje uwagi do konsultowanego projektu dokumentu pt. „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków  Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego na lata 2014-2020” (CT 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją).

Zobacz projekt wytycznych

Zobacz uwagi Federacji

Opublikowano: poniedziałek, 12, styczeń 2015 08:22

7 stycznia wpłynęła do Federacji odpowiedź MSW w sprawie likwidacji zameldowań i związanych z tym problemów z ustalaniem właściwości miejscowej gmin do ponoszenia kosztów usług świadczonych osobom bezdomnym. Z pisma wynika, że międzyresortowy zespół zajmujący się tą problematyką rekomenduje Radzie Ministrów pozostawienie obowiązku meldunkowego w obecnie funkcjonującym kształcie (zobacz)

Opublikowano: czwartek, 08, styczeń 2015 12:12

W dziale „Dokumenty” pojawiły się odnośniki do publikacji FEANTSA dostępnych w języku polskim. Zapraszamy do lektury!