Bezdomnosc

"ROZWIĄZANIE PROBLEMU BEZDOMNOŚCI JEST MOŻLIWE"

Ostatnie posty

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otwarło konsultacje publiczne rozporządzenia w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni – zobacz

Z kolei Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa konsultuje rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń – zobacz

Zachęcamy do udziału w konsultacjach! 

 

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się w ramach konsultacji publicznych zapowiadany wcześniej projekt zmiany ustawy o pomocy społecznej (UD 282) obejmujący następujące zmiany:

- dodanie schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi (dla osób które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki innych osób w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, a także, w szczególnych przypadkach, dla osób które posiadają decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej, na okres oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej, nie dłużej jednak niż 4 miesiące); pobyt w nowym rodzaju placówki odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej – kontrakt socjalny nie jest wymagany

- pominięcie wymogu podpisania kontraktu socjalnego dla osób przyjmowanych do zwykłego schroniska w trybie art. 101 ust. 3 ustawy (m.in. w sytuacjach nagłych)

- możliwość łączenia zwykłego schroniska dla bezdomnych ze schroniskiem dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi (w formie miejsc dla osób niewymagających usług opiekuńczych w schronisku z usługami opiekuńczymi)

- szczegółowe regulacje dot. rejestru wojewody

- uznanie wprost za ośrodek wsparcia również zwykłego schroniska dla osób bezdomnych pomimo nieświadczenia w nim usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych

- wydłużenie terminu wdrożenia standardów do 31 grudnia 2020 r. (a więc o niemal 28 miesięcy zamiast zapowiadanych 12)

Pobierz: projekt ustawy, uzasadnienie, OSR

Termin na zgłaszanie uwag w ramach konsultacji publicznych to ok. 2 tygodnie.

 

Publikujemy uwagi Federacji do przedstawionego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projektu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej poświęconego w całości kwestiom związanym z rozwiązywaniem problemu bezdomności. Zgłoszone uwagi obejmują dodanie możliwości zgłoszenia placówki dla osób bezdomnych do rejestru wojewody przez podmiot niepubliczny prowadzący placówkę oraz wykreślenie zapisu mówiącego że schronisko dla osób bezdomnych bez usług opiekuńczych stanowi ośrodek wsparcia.

Pobierz pismo 

 

Publikujemy projekt standardu nowego rodzaju placówek stworzonego ze względu na lukę prawną w jakiej znalazły się osoby bezdomne niesamodzielne po wejściu w życie art. 48a ust. 5 ustawy o pomocy społecznej. Będą to schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W chwili obecnej (do 11 lipca) urzędy wojewódzkie za pośrednictwem gmin starają się określić skalę kosztów finansowych związanych z uruchomieniem takich placówek. Zatem organizacje zainteresowane prowadzeniem tego typu usług powinny pilnie skontaktować się w tej sprawie z właściwym OPSem lub wydziałem urzędu gminy/miasta odpowiedzialnym za pomoc społeczną.

Pobierz projekt standardu