Bezdomnosc

"ROZWIĄZANIE PROBLEMU BEZDOMNOŚCI JEST MOŻLIWE"

Ostatnie posty

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozesłało w ostatnim czasie do gmin dokument pt. „Wytyczne w zakresie pomocy osobom bezdomnym”. Dokument ten porusza wiele aspektów związanych z organizacją pomocy osobom bezdomnym, jest to bodaj pierwsze tak szerokie opracowanie Ministerstwa o charakterze wytycznych wskazujących w jaki sposób należy organizować i realizować wsparcie osób pozbawionych schronienia. Wiele dotychczas niejasnych kwestii zostało w nim uporządkowanych, część jednak w sposób kontrowersyjny z punktu widzenia usługodawców pozarządowych. Zapraszamy do lektury i podzielenia się opinią na naszym profilu Facebook.

Pobierz dokument

 

23 marca w siedzibie Stowarzyszenia Monar w Warszawie odbyło się walne zebranie członków Federacji. Obrady poświęcone były przede wszystkim obowiązkom ustawowym – przyjęciu sprawozdań, preliminarza na rok 2017 oraz sposobu rozliczania się przewidzianego dla jednostek mikro. Grono członków Federacji powiększyło się o dwie nowe organizacje – Fundację Aktywizacji i Integracji z Nowego n./Wisłą oraz Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej z Warszawy. Podjęto również dyskusję na tematy merytoryczne – zaplanowano spotkanie robocze członków Federacji, które odbędzie się w I połowie czerwca oraz przyjęto uchwałę kierunkową, wyznaczającą obszary interwencji Federacji w najbliższym czasie:

  • monitorowanie realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2014-2020,
  • monitorowanie sytuacji noclegowni po zmianach w art. 48a ustawy o pomocy społecznej, w szczególności ponowienie badania ankietowego w tym zakresie,
  • wspieranie wdrażania usług mieszkaniowych dla osób bezdomnych,
  • monitorowanie sytuacji niesamodzielnych osób bezdomnych i ich dostępu do pomocy,
  • monitorowanie wdrażania standardów placówek dla osób bezdomnych, w tym wyjaśnienie sytuacji placówek o charakterze domów wspólnotowych w kontekście opracowywanych przez MRPiPS standardów placówek dla osób bezdomnych.

 

Pobierz protokół z zebrania

Pobierz sprawozdanie finansowe za rok 2016

 

 

Informujemy wszystkich Członków Federacji oraz organizacje zainteresowane członkostwem, iż Walne Zebranie Federacji odbędzie się w dniu 23 marca 2017 r. w godz. 10:30-14:00 w siedzibie Stowarzyszenia Monar w Warszawie (ul. Nowolipki 9b).

Członkom Federacji przypominamy, iż zgodnie ze statutem:
- każdy Członek Federacji reprezentowany jest na Zebraniu Walnym przez jednego przedstawiciela (delegata) upoważnionego do reprezentacji Członka;
- jedna osoba nie może być delegatem więcej niż jednego Członka Federacji;
- każdy delegat na Walne Zebranie ma jeden głos.

Kandydatów na członków zapraszamy na stronę z informacjami o procedurze ubiegania się o członkostwo. Członkostwo w Federacji zapewnia wpływ na kierunki jej działań, kształt i tematykę wydawanych stanowisk, a przede wszystkim bezpośredni dostęp do bieżących informacji związanych z przeciwdziałaniem bezdomności w Polsce. Składka członkowska wynosi 500 zł rocznie dla organizacji działających na terenie jednego województwa oraz 1000 zł rocznie dla organizacji działających na terenie więcej niż jednego województwa. Obecność na zebraniu nie jest konieczna do uzyskania członkostwa, aczkolwiek chętnie zapoznamy się z przedstawicielami nowych organizacji.

ZAPRASZAMY!

 

Publikujemy zapytanie do MRPiPS ws. art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i ciążącego rzekomo na kierownikach schronisk obowiązku odbycia szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej. Załącznikiem do zapytania jest zamówiona przez Federację opinia prawna wskazująca na brak takiego obowiązku wynikający z faktu, iż schronisko dla osób bezdomnych może być traktowane jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej jedynie w dwóch sytuacjach:

- kiedy stanowi integralną część większej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej określonej enumeratywnie w art. 6 pkt 5) ustawy

lub

- kiedy świadczy usługi określone w art. 51 ust. 1 ustawy osobom wymienionym w tym samym ustępie, przez co wypełnia ustawową definicję ośrodka wsparcia będącego zgodnie z art. 6 pkt 5) i art. 51 ust. 2 ustawy jednostką organizacyjną pomocy społecznej. 

Pobierz zapytanie 

 

FEANTSA i Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta zapraszają do udziału w największym europejskim wydarzeniu związanym z bezdomnością – Konferencji FEANTSA „Przeciwdziałanie bezdomności: Solidarność w działaniu”, która odbędzie się w dniach 18-19 maja br. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Jest to okazja do wzięcia udziału w niezwykle szerokim forum wymiany poglądów i doświadczeń związanych z najróżniejszymi aspektami przeciwdziałania bezdomności i wspierania osób doświadczających tego zjawiska.

Jednocześnie informujemy, że dla uczestników z Polski, opłata konferencyjna została obniżona ze 110 Euro do zaledwie 7 Euro!

Szczegółowe informacje o konferencji oraz rejestracja: zobacz