Bezdomnosc

"ROZWIĄZANIE PROBLEMU BEZDOMNOŚCI JEST MOŻLIWE"

Ostatnie posty

W odpowiedzi na nową wersję rozporządzenia standaryzującego  placówki dla osób bezdomnych oraz w związku z nadal istniejącymi licznymi wątpliwościami dotyczącymi nowych zapisów w ustawie o pomocy społecznej, Federacja publikuje nowe stanowisko. Ze względu na brak prawnej możliwości złożenia uwag (konsultacji) do nowej treści rozporządzenia, zdecydowaliśmy się na zadanie Ministerstwu szeregu pytań.

Pobierz

 

Publikujemy odpowiedź MRPiPS na zapytanie Federacji (zobacz) o zdolność do samoobsługi osób bezdomnych, stany w których można mówić o zagrożeniu zdrowia i życia innych mieszkańców placówki oraz dostęp osób bezdomnych do DPS i ZOL.

 

Kluczowe informacje:

  • Za osobę zdolną do samoobsługi można uznać taką, która bez pomocy innych osób jest w stanie zaspokoić swoje podstawowe potrzeby życiowe w zakresie odżywiania, pielęgnacji ciała i przemieszczania się.
  • Ocena stanu zdrowia - na podstawie informacji uzyskanych w trakcie wywiadu środowiskowego, pracownik socjalny może uznać, że stan zdrowia osoby bezdomnej zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.
  • Nie można wskazać szczegółowego katalogu chorób, zaburzeń, czy stopni niepełnosprawności, który uprawniałby do jednoznacznego stwierdzenia czy dana osoba jest zdolna do samoobsługi czy nie. Wśród chorób zakaźnych wykluczających przyjęcie do placówki można wymienić gruźlicę.
  • W przypadku pogorszenia stanu zdrowia osoby przebywającej już w placówce, stan zdrowia powinien oceniać wezwany lekarz.
  • DPSy dysponują wolnymi miejscami (1165 miejsc w całej Polsce), więc problemu z dostępem nie ma.

 

Pobierz odpowiedź MRPiPS

 

Publikujemy stanowiska Federacji ws. dwóch opublikowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa projektów zmian ustaw wynikających z Narodowego Programu Mieszkaniowego:

Projekt zmiany ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (pobierz) (uzupełnienie)

Projekt zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (pobierz)

 

Ze względu na ogromną ilość niejasności związanych ze zmianami wprowadzonymi w życie znowelizowanym art. 48a ustawy o pomocy społecznej, a także ze względu na przewidywaną równie dużą (jeśli nie większą) liczbą wątpliwości związanych z rozporządzeniem standaryzującym placówki dla osób bezdomnych, Federacja występuje do MRPiPS z prośbą o utworzenie na stronach Ministerstwa bazy interpretacji i odpowiedzi na zapytania związane z ww. aktami prawnymi (pobierz).